Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.577(497.6)
DOI 10.7251/HER1814053D
DOWNLOAD .pdf


Владан Дуцић1, Драган Бурић2, Горан Трбић3 и Радушка Цупаћ4
1Географски факултет, Универзитет у Београду, Република Србија
2Завод за хцдрометеорологију и сеизмологију Црне Горе, Република Црна Гора
3Природно-математнчки факултет, Универзитет у Бањој Луди, Република Српска Босне и Херцеговине
4UNDP канцеларија у Бањој Лущи, Босна и Херцеговина

 

Сажетак: Најчешће коришћен показатељ метеоролошке суше је Стандардизовани индекс падавина (SPI). У овом раду анализиран је SPI за 8 метеоролошких станица у Босни и Херцеговини. Прорачуни су урађени за календарску годину и метеоролошке сезоне, за период 1961-2010. Добијени резултати указују да је тренд годишњег SPI12 значајан само на једној станици, али је позитивног знака, што значи да је дошло до повећања влажности. У посматраном периоду присутна је стопа раста броја станица на којима су забележене екстремно влажне и екстремно сушне године, али су и те промене статистички безначајне. Тренд SPI3 за фебруар (зиму) на свим станицама је статистички безначајан, али је у већини посматраних места дошло до повећања сушности. Ни тренд SPI3 за пролеће не показује статистичку значајност ни на једној станици, а нема ни одређене географске правилности у знаку тенденције. Лети је дошло до повећања сушности у већини места, а при томе је негативна вредност тренда SPI3 за август (лето) статистички значајна на 2 станице (Бихаћ и Билећа). У последњој декади (2001-2010) у већини места регистрован је највећи број и сушних и влажних лета, што несумњиво показује повећање учесталости екстремних лета у погледу падавина. На 7 од 8 станица јесен је све влажнија, али је само у Бијељини позитиван тренд SPI3 за новембар (јесен) статистички сигнификантан. Највећи број сушних година регистрован је у декади 1981-1990., када су NАО и АО индекс имали највише вредности. С друге стране, декада 2001-2010. издваја се са највећим бројем влажних година, а у том периоду је NАО индекс достигао најниже вредности. И међугодишње варијације падавина су у великој мери под утицајем промене атмосферске циркулације. На сезонском нивоу, најбоља корелација са параметрима циркулације NАО и АО добијена је за зиму.
Кључне речи: Падавине, SPI, тренд, NАО, АО, Босна и Херцеговина, суша.


 

ANALYSIS OF PRECIPITATION AND DRAUGHTS ON BIH TERRITORY BASED UPON STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI)

 

Vladan Ducić1, Dragan Burić2, Goran Trbić3 and Raduška Cupać4
1Faculty of Geography, Belgrade University, Republic of Serbia
2Montenegro Institute of Hydrometeorology and Seismology, Republic of Montenegro
3Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
4UNDP Bosnia and Herzegovina, office in Banja Luka

 

Abstract: Most frequent indicator of the meteorological draught is the standardized precipitation index (SPI). This paper analyses SPI at 8 weather stations in Bosnia and Herzegovina. The calculations were perfomred per a calendar year and weather seasons between 1961 and 2010. The results indicate a trend of annual SPI12 to be relevant for only one weather station, but it was still positive refering to increased humidity. During the observed period, there was an increase in number of stations indicating extremely humid and extremely dry years but the changes were statistically irrelevant. The SPI3 trend for February (winter) was statistically immaterial at all stations but most observed locations showed increased draught. Not even SPI3 spring trend was statistically important nor did it have specific geografical regularities showing tendencies. In summer, there was an increased draugth at most locations and the negative value of SPI3 trend for August (summer) was statistically relevant at two weather stations (Bihać and Bileća). Over the last decade (2001-2010), at most locations there was a largest number of both dry and humid summers, which certainly shows more frequent extreme summer priods with reference to precipitation. At 7 of 8 stations, autumn was getting more humid but it was only in Bijeljina that SPI3 trend for November (autumn) was statistically significant. Most dry years were within 1981-1990 decade as NAO and AO indexes were the highest. On the other hand, 2001-2010 decade had most humid years and NAO index reached lowest values. In addition, the interannual precipitation variations were also largely affected by changes in atmospheric circulation. At season level, the best corelation with NAO and AO circulation parameters was in winter.
Key words: Precipitation, SPI, trend, NAO, AO, Bosnia and Herzegovina, drought.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Дуцић, В., Бурић, Д., Трбић, Г., & Цупаћ, Р. (2014). Анализа падавина и суша на територији БиХ на основу стандардизованог индекса падавина (SPI). Herald, 18, 53−70. doi:10.7251/HER1814053D
Ducić, V., Burić, D., Trbić, G., & Cupać, R. (2014). Analysis of Precipitation and Draughts on BiH Territory Based Upon Standardized Precipitation Index (SPI). Herald, 18, 53−70. doi:10.7251/HER1814053D