Географско друштво Републике Српске (ГДРС), основано 29. маја 1993. године, је невладинa, ванстраначка, добровољна, стручна организација са статусом удружења грађана, која учлањује географе и друга правна и физичка лица која прихватају програм рада и одредбе Статута Друштва.

Друштво има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произлазе из Устава Републике Српске и Статута ГДРС. Сjедиште Друштва је у Бањалуци (улица Младена Стојановића 2), а своју дjелатност обавља на територији Републике Српске.

Основни циљ ГДРС је да окупља географе Републике Српске (као и друга заинтересована лица из области географије) и да подстиче организовање и унапређивање научног, стручног и наставног рада у области географије.

Задаци ГДРС су:

 • да иницира и организује научна истраживања из области географских наука;

 • да ради на унапређењу наставе географије на свим нивома образовања;

 • да организује и изводи конгресе, симпозијуме, семинаре, савјетовања, консултације и друге облике научног, научно-апликативног и наставно-педагошког географског рада;да саопштава и објављује најновија научна достигнућа из области географских наука − да издаје часописе, уџбенике и друге публикације од интереса за научни и наставни рад у области географије;

 • да одржава контакт и сарадњу са надлежним републичким органима по свим питањима организовања, финансирања и реализовања својих радних задатака;

 • да остварује активне, научне, стручне и друге облике међународне сарадње са другим географским друштвима у свијету, чиме се обезбјеђује прогрес науке и струке;

 • да остварује и друге дјелатности из области географске теорије и праксе које афирмишу Друштво у земљи и иностранству.

Ради остваривања постављених циљева и задатака, ГДРС обавља научну, наставну и издавачку дјелатност.
Научна дјелатност је основна активност Друштва. Обавља се у виду научно-истраживачког рада, презентовања научних достигнућа из области географије и сродних наука, организовања научних скупова, учешћа у пројектима и др.
ГДРС било је организатор географског конгреса, међународне научне конференције, три научна симпозијума, те више јавних предавања и научно-стручних расправа:

 • „Округли сто“ на теме: Сто година Српског етнографског зборника; Педесет година од смрти Тихомира Ђорђевића и Јована Ердељановића и Двадесет пет година од смрти Миленка С. Филиповића, децембар 1994. године, Бањалука

 • „Округли сто“ на тему: Крајина − етнодемографски процеси, новембар 1995. године, Бањалука

 • „Округли сто“ Поводом стогодишњице рођења академика Миленка С. Филиповића (1902−2002), новембар 2002. године, Бањалука

 • Научни симпозијум „Ресурси Републике Српске“, мај 1995. године, Бањалука.

 • Научни симпозијум „Република Српска у дејтонским границама“, мај 1998. године, Лакташи.

 • Научни симпозијум „Друштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу“, јануар 2009. године, Бањалука.

 • Трећи Конгрес српских географа са међународним учешћем „Глобализација и географски процеси у Југоисточној Европи; Теорија и методологија географских науке“, 12−13 октобар 2011. године, Бањалука.

 • Научни скуп „Српски етно-национални простор − геопросторне детерминанте, геополитички, историјски, етнодемографски, културолошки, економски, социјално-географски, насеобински и регионално-географски процеси и проблеми развоја, вредновање и заштита природне средине и природних потенцијала“, 23. мај 2013. године, Бањалука.

 • Међународна научна конференција „Геополитички процеси у авременом Евроазијском простору“, 1− 3 јун 2017. године, Бањалука.

 • Семинар за географе основних и средњих школа у Републици Српској, 18-20. април 2019. године, Требиње.

Наставна дјелатност ГДРС састоји се у организовању научно-стручних скупова, семинара, савјетовања и предавања из области географије, као и у праћењу и унапређивању наставног процеса на свим нивоима наставе.
Издавачка дјелатност ГДРС састоји се у припремању и издавању научних, стручних и научно-популарних дјела из географије и сродних наука. ГДРС обавља и бесплатну размјену публикација са другим географским друштвима и научним установама у земљи и иностранству чиме доприноси стварању географског библиотечког фонда Републике Српске.

Активност ГДРС најбоље је презентована управо његовом издавачком дјелатношћу. ГДРС публикује научни часопис „Гласник/Herald“, научно-популарни часопис „Српске земље и свијет“, зборнике радова са научних скупова, као и посебна издања. Гласник/Herald је научни часопис који има велики значај за развој географске науке и струке у Републици Српској, али и за њену презентацију и афирмацију у иностранству. Часопис се шаље у размјену са географским часописима из других земаља − Руске Федерације, Пољске, Словачке, Италије, Француске, Србије, Сјеверне Македоније и др. Први број часописа објављен је 1996. године. Часопис има штампану (ISSN 2232-8610) и електронску верзију (е-ISSN 2232-8629), а радови се објављују на српском и енглеском језику. Уређивачки одбор часописа чине еминентни географи из земље и иностранства.

Научно-популарни часопис „Српске земље и свијет“ конципиран је на начин да задовољава интерес ширег круга корисника, свих узраста и профила образовања, а има и велики значај у настави географије. Излази од 1994. године, а до сада је објављено 30 бројева.
ГДРС публиковало је неколико зборника радова са научних скупова одржаних у његовој организацији и преко 50 „Посебних издања“ − углавном  научних монографија, али и основних и помоћних универзитетских уџбеника и др.

Наведене активности ГДРС (издавачка дјелатност, организација научних скупова, организација научно-истраживачког рада и др.) доприносе развоју, унапређењу и афирмацији географске науке и праксе у Републици Српској, као и афирмацији Друштва у земљи и иностранству.

Активним радом ГДРС је поред научног, стручног и наставног рада, допринијело бољем упознавању и популаризацији простора Републике Српске, те дало допринос бољем укупном разумијевању развојних процеса и проблема на овом простору и његовом окружењу, изграђујући шири друштвени значај.

ГДРС развило је различите облике сарадње са географским друштвима и другим релевантним удружењима и институцијама из више европских земаља. Нарочито добра сарадња остварена је са Српским географским друштвом (Београд, Србија). Српско географско друштво одликовало је медаљом „Јован Цвијић“ за добру сарадњу, успјешни научни и друштвени рад и популаризовање географије три члана ГДРС − др Милоша Бјеловитића (1994), др Здравка Маријанца (1996) и др Рајка Гњата (2010). Такође, ГДРС добру сарадњу има са Асоцијацијом руских друштвених географа (АРГО), са којом је 2011. године потписан споразум о специјалној сарадњи. Александр Георгиевич Дружинин, предсједник АРГО, постао је почасни члан нашег Друштва.

Друштво има активну сарадњу и са образовно-културним институцијама Републике Српске − основним и средњим школама, Природно-математичким факултетом Универзитета у Бањој Луци, Републичким педагошким заводом, Министарством за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у Влади Републике Српске, Министарством просвјете и културе у Влади Републике Српске, и др.