ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа.

Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске.

Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године. У часопису се објављују радови који треба да буду оригиналан допринос на пољу географских наука. Уредништво прима рукописе током цијеле године. Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику.

Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Сваки рад у часпоису има УДК број, категорију (тип чланка), сажетак чланка (апстракт) и кључне ријечи, те податке о аутору и институцији.

Часопис је регистрован у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue). Од 2010. године, часопис има аналитички обрађене чланке (DOI – Digital Object Identifier System и COBISS) који се објављују у текућој националној библиографији и уврштен је у централни електронски каталог.

Има регистровану интернет страницу (http://www.gdrsbl.org/3/lat/izdanja/herald.htm) на којој су објављени сви бројеви часописа.

На ранг-листи категорисаних научних часописа у Републици Српској у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација (Службени гласник Републике Српске, бр. 77/17) часопис се налази у првој категорији.

Од маја 2021. године уредник часописа је др Даворин Бајић, редовни професор на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм Географија). Поред главног уредника, уређивачки одбор часописа ГЛАСНИК/HERALD чини десет еминентних географа (доктора географских наука) из земље (40 %) и иностранства (60 %).