УПУТСТВО – ћир 

UPUTSTVO – lat

GUIDELINES – En


Рукописе слати на адресу info@gdrsbl.org.
 
Rukopise slati na adresu info@gdrsbl.org.
 
The address for manuscript submission is info@gdrsbl.org.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Часопис објављује научне радове из области географије и сродних дисциплина.

Часопис објављује радове сврстане у сљедеће категорије: оригинални научни рад, прегледни научни рад и стручни рад. Оригинални научни рад је рад у коме се први пут публикује текст о резултатима сопственог истраживања оствареног примјеном научних метода, које су текстуално описане и које омогућавају да се истраживање по потреби понови, а утврђене чињенице потврде. Прегледни научни рад представља преглед најновијих радова о одређеном предметном подручју са циљем да се већ публиковане информације сажму, анализирају, евалуирају или синтетизују, те доноси нове синтезе које такође обавезно укључују резултате сопственог истраживања аутора. Стручни рад представља користан прилог из струке и не мора садржавати оригинална истраживања.

Објављују се рукописи који нису штампани у другим часописима и који се не налазе у разматрању за објављивање на другим мјестима, док су у разматрању часописа ГЛАСНИК/HERALD.

Рукописи се подвргавају двоструко-слијепој рецензији. Радове рецензирају барем два компетентна рецензента које одређује уредништво часописа (од којих макар један не смије бити запослен у истој институцији као аутор). Радови морају имати барем двије позитивне рецензије.


ПРИПРЕМА РУКОПИСА


Аутори су дужни да се придржавају упутства ауторима за припрему рукописа. Рукописи у којима дате смјернице нису поштоване биће одбијени без рецензије.

Аутори треба да доставе рукописе на српском и енглеском језику (прихватљиве су и британска и америчка варијанта).

За обраду текста рукописа треба користити програм MS Word (формат .doc или .docx). Величина страницe треба бити 21.0×29.7 cm (А4), све маргине 3 cm, фонт Times New Roman, величина слова 12 pt, а проред једноструки. Укупан обим рукописа не би требало да прелази 16 страница, укључујући све компоненте: наслов, сажетак и кључне ријечи, главни текст, слике, табеле и попис литературе. Уредништво часописа одлучује о објављивању рукописа дужих од 16 страница.

Рукопис треба да садржи наслов, имена аутора и њихове афилијације, сажетак, кључне ријечи, текст рукописа (са табелама и сликама уклопљеним у текст), захвалницу (опционално) и попис литературе.

Главни наслов (величина фонта 12 pt, велика слова, болд, на средини странице): Дужина наслова није ограничена, али се препоручује да наслов буде јасан, концизан и информативан.

Имена аутора (величина слова 12 pt, болд, на средини странице): Испод наслова и једног празног реда треба навести пуно име и презиме првог аутора и свих коаутора.

Афилијације аутора (величина фонта 10 pt, текст без наглашавања, на средини странице): Назив и сједиште (град и држава) установе у којој је аутор запослен треба написати испод имена аутора и једног празног реда. Када постоји више аутора, име сваког аутора треба да буде означено бројем на крају, при чему број означава различите институције.

Аутор за кореспонденцију: Означава се звјездицом у експонату на крају презимена. Пуно име и презиме, афилијација, адреса и e-mail аутора за кореспонденцију наводе се у фусноти.

Сажетак (100−250 ријечи, величина фонта 10 pt, ријеч Сажетак болд, а текст без наглашавања, поравнање текста према обје маргине): Налази се након општих информација о ауторима и једног празног реда. Треба да садржи предмет истраживања, кратак опис коришћених метода и најважније резултате истраживања, тако да се може користити у референтним периодичним публикацијама и базама података.

Кључне ријечи (3−10 ријечи, величина фонта 10 pt, натпис Кључне ријечи болд, а текст без наглашавања, поравнање текста према обје маргине): Наводе се у посебном реду након Сажетка. Кључне ријечи треба да буду релевантне за тематику рада и да ефикасно представљају садржај рукописа, како би се обезбједило исправно индексирање рада у референтним периодичним публикацијама и базама података. У Кључним ријечима треба избјегавати скраћенице (осим ако нису општеприхваћене).

Главни текст рукописа: За текст рукописа користити величину слова 12 pt, поравнање текста уз обје маргине (Justify), једноструки проред (Single), параграфе одвојене од лијеве маргине (Indentation Left) 7 cm. Између параграфа не оставља се празан ред. Не растављати ријечи цртицом. Скраћенице и акрониме треба објаснити, тј. навести пуни назив, након њиховог првог појављивања у тексту. Фусноте треба избјегавати; не могу се користити као замјена за попис литературе; могу се користити само ако су потребна нека додатна објашњења или информације о изворима − у том случају за текст у фусноти користи се величина фонта 10 pt, текст без наглашавања и поравнање текста уз обје маргине. За формуле и једначине користи се едитор једначина (Equation editor). Једноставне формуле дају се у реду са текстом, тако да се размак између редова не повећава. Сложеније формуле треба дати у посебном реду. Мјерне јединице треба да буду у складу са Међународним системом јединица (SI).

Табеле: Табеле се означавају као Таб. Табеле треба да имају нумерацију арапским бројевима редосљедом којим се појављују у тексту и назив. Назив табеле наводи се изнад табеле (величина слова 12 pt, текст без наглашавања, на средини странице). Извори података наводе се испод табеле (величина фонта 10 pt, текст без наглашавања, на средини странице). Садржај у табели исписује се величином слова 10−12 pt. Садржај у табели исписује се двојезично ‒ и на српском и на енглеском језику. Табеле не смију бити шире од текста. Ако је потребно, велике табеле могу се поставити вертикално на одвојену страницу.

Слике: Све илустрације (карте, графикони, фотографије, цртежи и друго) означавају се као Сл. Слике треба да имају нумерацију арапским бројевима редосљедом којим се појављују у тексту и назив. Назив слике (величина фонта 12 pt, текст без наглашавања, на средини странице) наводи се испод илустрације. Назив слике не укључује се у саму илустрацију. Садржај у илустрацијама исписује се двојезично ‒ и на српском и на енглеском језику. Илустрације треба да буду доброг квалитета (са резолуцијом од најмање 300 dpi и максималном димензијом не широм од текста). Прихватљиви формати слика су TIFF, JPEG и Све илустрације достављају се уз рукопис као посебни документи.

Главни текст рукописа треба да садржи сљедећа поглавља (препоручљиво): Увод, Материјали и методе, Резултати, Дискусија, Закључак, Захвалница и Литература. Поглавља не треба нумерисати. За наслове поглавља користи се величина фонта 12 pt, велика слова, текст без наглашавања и на средини странице, док се за све остале поднаслове користи величина фонта 12 pt, текст без наглашавања и на средини странице. Између наслова поглавља и текста претходног поглавља оставља се један празан ред. Између сваког наслова (и поднаслова) и текста који га прати, такође, оставља се један празан ред.

Поглавље Увод треба да садржи преглед најновије литературе релевантне за тему истраживања. Поглавље треба да садржи прецизан опис проблема истраживања и главне циљеве истраживања.

Поглавље Материјали и методе треба да да опис података и метода који су коришћени у истраживању.

Поглавље Резултати, које представља главни дио рада, треба да јасно и концизно представи и анализира главне резултате истраживања. Резултати се обично приказују у виду табела и слика.

Поглавље Дискусија треба да садржи тумачење добијених резултата. Ово поглавље треба да објасни и генерализује резултате описане у претходном поглављу. Аутори треба да реално процјене вриједност и значај резултата свог истраживања и да их упореде са резултатима других студија као допринос рјешавању проблема истраживања.

Поглавље Закључак треба да да кратак преглед резултата. Треба да садржи одговоре на циљеве постављене у поглављу Увод. Могућности примјене добијених резултата и будући планови истраживања могу бити назначени.

Поглавље Захвалица даје се опционално, у посебном одјељку на крају главног текста, а прије пописа литературе. У захвалици треба навести све институције и особе које су подржале истраживање аутора.

Поглавље Литература: За наслов поглавља Литература користи се величина слова 12 pt, велика слова, текст на средини странице; референце се исписују величином слова 12 pt, са поравнањем текста уз обје маргине и увлачењем параграфа Hanging Indent 0.7 cm. Цитирана литература треба бити из врхунских међународних и републичких научних часописа, најновијих годишта и да у раду углавном преовладава часописна литература. Попис литературе изводи се алфабетно према презименима аутора. Извори литературе наводе се на језику на којем су објављени. Попис литературе треба да садржи само референце које су наведене у главном тексту. Часопис користи AПA стил и упутства за цитирање и навођење референци – тј. „Приручник за објављивање Америчке психолошке асоцијације (Седмо издање)“. AПA стил цитирања подразумијева цитирање у тексту и попис литературе − за сваки цитат у тексту мора бити наведена референца у попису литературе и обрнуто. ВИШЕ…