УПУТСТВО – ћир 

UPUTSTVO – lat

GUIDELINES – En


Рукописе слати на адресу info@gdrsbl.org.
 
Rukopise slati na adresu info@gdrsbl.org.
 
The address for manuscript submission is info@gdrsbl.org.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


 • Часопис објављује научне радове из области географије и сродних дисциплина.
 • Часопис објављује радове сврстане у сљедеће категорије: оригинални научни рад, прегледни научни рад и стручни рад. Оригинални научни рад је рад у коме се први пут публикује текст о резултатима сопственог истраживања оствареног примјеном научних метода, које су текстуално описане и које омогућавају да се истраживање по потреби понови, а утврђене чињенице потврде. Прегледни научни рад представља преглед најновијих радова о одређеном предметном подручју са циљем да се већ публиковане информације сажму, анализирају, евалуирају или синтетизују, те доноси нове синтезе које такође обавезно укључују резултате сопственог истраживања аутора. Стручни рад представља користан прилог из струке и не мора садржавати оригинална истраживања.
 • Објављују се рукописи који нису штампани у другим часописима и који се не налазе у разматрању за објављивање на другим мјестима, док су у разматрању часописа ГЛАСНИК/HERALD.
 • Рукописи се подвргавају двоструко-слијепој рецензији. Радове рецензирају барем два компетентна рецензента које одређује уредништво часописа (од којих макар један не смије бити запослен у истој институцији као аутор). Радови морају имати барем двије позитивне рецензије.
 • Аутори имају обавезу поштовања научних и етичких принципа и правила приликом припреме и издавања рада, у складу са међународним стандардима.

ПРИПРЕМА РУКОПИСА


 • Аутори су дужни да се придржавају упутства ауторима за припрему рукописа. Рукописи у којима дате смјернице нису поштоване биће одбијени без рецензије.
 • Аутори треба да доставе рукописе на српском и енглеском језику (прихватљиве су и британска и америчка варијанта).
 • За обраду текста рукописа треба користити програм MS Word (формат .doc или .docx). Величина страницe треба бити 21.0×29.7 cm (А4), све маргине 3 cm, фонт Times New Roman, величина слова 12 pt, а проред једноструки. Укупан обим рукописа не би требало да прелази 16 страница, укључујући све компоненте: наслов, сажетак и кључне ријечи, главни текст, слике, табеле и попис литературе. Уредништво часописа одлучује о објављивању рукописа дужих од 16 страница.
 • Рукопис треба да садржи наслов, имена аутора и њихове афилијације, сажетак, кључне ријечи, текст рукописа (са табелама и сликама уклопљеним у текст), захвалницу (опционално) и попис литературе.
 • Главни наслов (величина фонта 12 pt, велика слова, болд, на средини странице): Дужина наслова није ограничена, али се препоручује да наслов буде јасан, концизан и информативан.
 • Имена аутора (величина слова 12 pt, болд, на средини странице): Испод наслова и једног празног реда треба навести пуно име и презиме првог аутора и свих коаутора.
 • Афилијације аутора (величина фонта 10 pt, текст без наглашавања, на средини странице): Назив и сједиште (град и држава) установе у којој је аутор запослен треба написати испод имена аутора и једног празног реда. Када постоји више аутора, име сваког аутора треба да буде означено бројем на крају, при чему број означава различите институције.
 • Аутор за кореспонденцију: Означава се звјездицом у експонату на крају презимена. Пуно име и презиме, афилијација, те адреса и e-mail аутора за кореспонденцију наводе се у фусноти.
 • Сажетак (100−250 ријечи, величина фонта 10 pt, ријеч Сажетак болд, а текст без наглашавања, поравнање текста према обје маргине): Налази се након општих информација о ауторима и једног празног реда. Треба да садржи предмет истраживања, кратак опис коришћених метода и најважније резултате истраживања, тако да се може користити у референтним периодичним публикацијама и базама података.
 • Кључне ријечи (3−8 ријечи, величина фонта 10 pt, натпис Кључне ријечи болд, а текст без наглашавања, поравнање текста према обје маргине): Наводе се у посебном реду након сажетка. Кључне ријечи треба да буду релевантне за тематику рада и да ефикасно представљају садржај рукописа, како би се обезбиједило исправно индексирање рада у референтним периодичним публикацијама и базама података. У кључним ријечима треба избјегавати скраћенице (осим ако нису општеприхваћене).
 • Главни текст рукописа: За текст рукописа користити величину слова 12 pt, поравнање текста уз обје маргине (Justify), једноструки проред (Single), први ред параграфа одвојен од лијеве маргине (Identation first line) 7 cm. Између параграфа не оставља се празан ред. Не растављати ријечи цртицом. Скраћенице и акрониме треба објаснити, тј. навести пуни назив, након њиховог првог појављивања у тексту. Фусноте треба избјегавати; не могу се користити као замјена за попис литературе; могу се користити само ако су потребна нека додатна објашњења или информације о изворима − у том случају за текст у фусноти користи се величина фонта 10 pt, текст без наглашавања и поравнање текста уз обје маргине. За формуле и једначине користи се едитор једначина (Equation editor). Једноставне формуле дају се у реду са текстом, тако да се размак између редова не повећава. Сложеније формуле треба дати у посебном реду. Мјерне јединице треба да буду у складу са Међународним системом јединица (SI).
 • Табеле: Табеле се означавају као Таб. Табеле треба да имају нумерацију арапским бројевима редосљедом којим се појављују у тексту и назив. Назив табеле наводи се изнад табеле (величина слова 12 pt, текст без наглашавања, на средини странице). Садржај у табели исписује се величином слова 10−12 pt. Садржај у табели исписује се двојезично ‒ и на српском и на енглеском језику. Табеле не смију бити шире од текста. Ако је потребно, велике табеле могу се поставити вертикално на одвојену страницу.
 • Слике: Све илустрације (карте, графикони, фотографије, цртежи и друго) означавају се као Сл. Слике треба да имају нумерацију арапским бројевима редосљедом којим се појављују у тексту и назив. Назив слике (величина фонта 12 pt, текст без наглашавања, на средини странице) наводи се испод илустрације. Назив слике не укључује се у саму илустрацију. Садржај у илустрацијама исписује се двојезично ‒ и на српском и на енглеском језику. Илустрације треба да буду доброг квалитета (са резолуцијом од најмање 300 dpi и максималном димензијом не широм од текста). Прихватљиви формати слика су TIFF, JPEG и Све илустрације достављају се уз рукопис као посебни документи.
 • Главни текст рукописа треба да садржи сљедећа поглавља (препоручљиво): увод, материјали и методе, резултати, дискусија, закључак, захвалница и литература. Поглавља не треба нумерисати. За наслове поглавља користи се величина фонта 12 pt, велика слова, текст без наглашавања и на средини странице, док се за све остале поднаслове користи величина фонта 12 pt, текст без наглашавања и на средини странице. Између наслова поглавља и текста претходног поглавља оставља се један празан ред. Између сваког наслова (и поднаслова) и текста који га прати, такође, оставља се један празан ред.
 • Поглавље Увод треба да садржи преглед најновије литературе релевантне за тему истраживања. Поглавље треба да садржи прецизан опис проблема истраживања и главне циљеве истраживања.
 • Поглавље Материјали и методе треба да да опис података и метода који су коришћени у истраживању.
 • Поглавље Резултати, које представља главни дио рада, треба да јасно и концизно представи и анализира главне резултате истраживања. Резултати се обично приказују у виду табела и слика.
 • Поглавље Дискусија треба да садржи тумачење добијених резултата. Ово поглавље треба да објасни и генерализује резултате описане у претходном поглављу. Аутори треба да реално процјене вриједност и значај резултата свог истраживања и да их упореде са резултатима других студија као допринос рјешавању проблема истраживања.
 • Поглавље Закључак треба да да кратак преглед резултата. Треба да садржи одговоре на циљеве постављене у уводном поглављу. Могућности примјене добијених резултата и будући планови истраживања могу бити назначени.
 • Поглавље Захвалица даје се опционално, у посебном одјељку на крају главног текста, а прије пописа литературе. У захвалици треба навести све институције и особе које су подржале истраживање аутора.
 • Поглавље Литература треба да садржи само референце које су наведене у главном тексту. Референце се исписују величином слова 12 pt, са поравнањем текста уз обје маргине и увлачењем параграфа Hanging Indent7 cm. Препоручује се да цитирана литература буде из врхунских међународних и републичких научних часописа најновијих годишта. Попис литературе изводи се алфабетно према презименима аутора. Извори литературе наводе се на језику на којем су објављени. Часопис користи AПA стил и упутства за цитирање и навођење референци – тј. „Приручник за објављивање Америчке психолошке асоцијације (Седмо издање)“.

АПА СТИЛ ЦИТИРАЊА


AПA стил цитирања подразумијева цитирање у тексту и попис литературе − за сваки цитат у тексту мора бити наведена референца у попису литературе и обрнуто.

 

ЦИТАТИ У ТЕКСТУ:

 

 • Код AПA стила цитирања, цитати у тексту дио су реченица и параграфа тако да јасно указују који и чији подаци или информације се цитирају или парафразирају.
 • Цитати у тексту појављују се у загради и садрже презиме аутора и годину издања, одвојене зарезом.
 • Један аутор: Када рад има једног аутора, у загради наводи се презиме аутора и година издања, одвојени зарезом.

…… (Поповић, 2017)

Поповић (2017) наводи да …

 

 • Два аутора: Када рад има два аутора, оба аутора цитирају се сваки пут када се референца појави у тексту. У загради наводе се презимена аутора повезана амперсандом (&) и година издања, одвојени зарезом. У нарацији, презимена аутора повезују се ријечју „и“.

… (Поповић & Марковић, 2017)

Поповић и Марковић (2017) наводе да …

 

 • Три и више аутора: Када рад има три и више аутора, у загради наводи се само презиме првог аутора и додаје се „et al.“ а затим година издања, одвојени зарезом.

…. (Поповић et al., 2017).

Поповић et al. (2017) наводе да …

 

 • Различити аутори са истим презименом: Када се цитирају радови различитих аутора са истим презименом, наводи се и иницијал њиховог имена (и средњег имена), како би их читалац могао разликовати.

… (Поповић, П., 2017; Поповић, T., 2007)

П. Поповић (2017) и T. Поповић (2007) наводе да …

 

 • Више референци истог аутора из исте године: Када се цитирају двије или више референци истог аутора из исте године, уз годину издања додају се словне ознаке (а, б, в).

… (Поповић, 2017a, 2017б)

Поповић (2017a) и (2017б) наводе да …

 

 • Цитирање два и више извора у истој загради: Када се у истој загради цитирају два и више извора наводе се истим редосљедом којим се појављују у попису литературе (тј. алфабетно, а затим хронолошки), одвојени тачка-зарезом.

… (Maрковић, 2012; Петровић, 2007; Поповић, 2007, 2017)

 

 • Када су аутор и издавач исти, име издавача се изоставља.

Географско друштво Републике Српске. (2017). Република Српска.

 

 • Када рад нема наведеног аутора, у тексту се наводи првих неколико ријечи из пописа литературе (обично наслов), а затим година издања, одвојени зарезом. Наслов рада, поглавља или веб странице ставља се под наводнике. Назив часописа, књиге, брошуре или извјештаја наводи се курзивним словима.

 

 • Цитирање специфичних дијелова извора: Када се жели цитирати одређени дио извора треба након презимена аутора и године издања назначити и страницу, поглавље, слику, табелу или једначину. За цитате увијек треба навести број странице. Страница, али не и поглавље, пише се скраћено у таквим цитатима у тексту.

… (Поповић & Марковић, 2017, стр. 10)

… (Поповић & Марковић, 2017, Поглавље 10)

 

 • Рад наведен у секундарном извору (индиректни цитат): У случају индиректног цитата (када се идеје једног аутора објављене у тексту другог аутора који нисте прочитали или му нисте имали приступ), у попису литературе наводи се референца аутора чије сте дјело прочитали. За цитирање у тексту користи се сљедећи формат: У дјелу Име_аутора_оригиналног_рада (како је наведено у Име_аутора_рада_који_сте_прочитали, Година). Индиректнe цитатe треба избјегавати и користити само за изворе који нису доступни на уобичајени начин или нису доступни на неком од уобичајених свјетских језика.

 

НАВОЂЕЊЕ ИЗВОРА У ПОПИСУ ЛИТЕРАТУРЕ:

 

 Књига:

 • Наводи се име аутора, година издавања, наслов и издавач књиге.
 • Све додатне информације о издању наводе се у загради након наслова, без курзива.
 • Ако књига има додијељен DOI, он се наводи након назива издавача.
 • Не наводи се локација издавача.

 

Један аутор:

Аутор, A. A. (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Два аутора:

Аутор, A. A., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Три и више аутора:

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Књига са уредником:

Уредник, A. A. (Ур.). (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

Уредник, A. A., & Уредник, Б. Б. (Ур.). (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Књига са организацијом или институцијом као аутором (корпоративни аутор):

Назив корпоративног аутора. (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Издање различито од првог:

Аутор, A. A., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов (xx изд.). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Превод књиге:

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов. (Г. Г. Аутор & Д. Д. Аутор, Превод). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx (Оригинални рад објављен Годинахххх)

 

Књига без познате године издања:

Аутор, A. A. (n.d.). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Књига без наведеног аутора:

Наслов. (Година издања). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Вишетомно издање:

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Ур.). (Годинаxxxx−Годинаxxxx). Наслов. (Том. xx−xx). Назив издавача.

 

Поново објављена књига, са уредником:

Аутор, А. А., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов. (В. В. Аутор, Ур.). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx (Оригинално дјело објављено Годинаxxxx)

 

Књига објављена са новим предговором или уводом другог аутора:

Аутор, А. А. (са Аутор, Б. Б.) (Година издања). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx (Оригинално дјело објављено Годинаxxxx)

 

 • Поглавље у књигама:
 • Ако поглавље уређене књиге има додијељен DOI, он се наводи након назива издавача.
 • Не наводи се локација издавача.
 • Све додатне информације о издању наводе се у истој загради са распоном страница поглавља, одвојене зарезом.

 

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља. У Г. Г. Аутор (Ур.), Наслов књиге (стр. хх−хх). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља. У Г. Г. Аутор & Д. Д. Аутор (Ур.), Наслов књиге (стр. хх−хх). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља. У Г. Г. Аутор, Д. Д. Аутор, & Ђ. Ђ. Аутор (Ур.), Наслов књиге (стр. хх−хх). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља. У Г. Г. Аутор, Д. Д. Аутор, & Ђ. Ђ. Аутор (Ур.), Наслов књиге (xx изд., стр. хх−хх). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

 

 • Рад у часопису:
 • Ако чланак у часопису има додијељен DOI, он се наводи у референци.
 • Ако чланак у часопису нема додијељен DOI, али има URL на крају референце наводи се URL чланка.
 • Свеска издања увијек се наводи за чланак у часопису.
 • Ако чланак у часопису умјесто распона страница има број чланка, умјесто распона страница наводи се ријеч „Чланак“, а затим број чланка.
 • Ако часопис не користи број или свеску издања и/или бројеве чланака или страница, елемент(и) који недостају изостављају се из референце.

 

Један аутор:

Аутор, A. A. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Два аутора:

Аутор, A. A., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Три до 20 аутора:

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Више од 21 аутора:

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., Аутор, В. В., Аутор, Г. Г., Аутор, Д. Д., Аутор, Ђ. Ђ., Аутор, Е. Е., Аутор, Ж. Ж., Аутор, З. З., Аутор, И. И., Аутор, Ј. Ј., Аутор, К. К., Аутор, Л. Л., Аутор, Љ. Љ., Аутор, М. М., Аутор, Н. Н., Аутор, Њ Њ., Аутор, О. О., Аутор, П. П., … Аутор, Ш. Ш. (Година објављивања). Наслов чланка. Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Чланак у часопису са бројем чланка умјесто страница:

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број(свеска), Чланак xxxx. https://doi.org/xxxxxxxx

 

Чланак у часопису са недостајућим елементима за референце:

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, (свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број, стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број(свеска). https://doi.org/xxxxxxxx

 

Унапред онлајн објављивање:

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година објављивања). Наслов чланка. Назив часописа. Advance online publication. https://doi.org/xxxxxxxx

Ако DOI није додијељен, а чланак је преузет електронским путем, наводи се URL почетне странице часописа.

Чланак у магазину:

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов чланка. Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов чланка. Назив часописа. https://doi.org/xxxxxxxx

Новински чланак:

Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов чланка. Назив новина, број странице.

Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов чланка. Назив новина. https://www.xxxxxxxx

 • Рад презентован на конференцији:
 • Имена излагача наводе се у дијелу референце који се односи на ауторе.
 • Тачни датуми трајања конференције наводе се у дијелу референце који се односи на датуме.
 • Опис презентације наводи се у угластим заградама након наслова. Опис је флексибилан (на примјер, [Секција конференције], [Презентација рада], [Постер секција], [Пленарно излагање]).
 • Наводи се назив конференције или скупа и локација.

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година, мјесец дан‒дан). Наслов [Рад презентован на конференцији]. Назив конференције, град, држава.

 • Зборник радова са конференције:

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Ур.). (Година издања). Наслов. Издавач. https://doi.org/xxxxxxxx

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов. У Д. Д. Аутор (Ур.), Наслов зборника радова (стр. xx−xx). Издавач. https://doi.org/xxxxxxxx

 • Извјештај државних институција:
 • Одређена институција која је израдила извјештај наводи се као аутор. Називи матичних институција којима припада наведена институција које нису наведене у имену аутора, наводе се у дијелу референце који се односи на издавача.
 • Ако извјештај има број извјештаја, он се наводи у загради послије наслова извјештаја, без курзива.

Назив државне институције. (Година издања). Назив извјештаја (Извјештај бр. xxxx). Назив издавача.

 • Извјештај са појединачним ауторима:
 • Ако извјештај има број извјештаја, он се наводи у загради послије наслова извјештаја, без курзива.
 • Наводи се назив издавача извјештаја и његов URL.

 

Аутор, А. А. (Година издања). Назив извјештаја (Извјештај бр. xxxx). Назив издавача. http://www.xxxxxxxxx

 • Необјављена докторска дисертација или мастер рад:

Аутор, А .А. (Година). Назив докторске дисертације [Необјављена докторска дисертација]. Назив институције.

Аутор, А .А. (Година). Назив мастер рада [Необјављен мастер рад]. Назив институције.

 

 • Fact Sheet:
 • Fact Sheet има исти формат као и извјештај.
 • Опис „[Fact Sheet] наводи се у угластим заградама након наслова.

 

Назив државне институције. (Година издања). Назив [Fact Sheet]. Назив издавача. https://www.xxxxxxxx

Назив државне институције. (n.d.). Назив [Fact Sheet]. Назив издавача. https://www.xxxxxxxx

 • Скуп података из базе података:
 • Датум у референци је година објављивања верзије коришћених података.
 • Наслов скупа података наводи се у курзиву. Затим се наводи било који нумерички идентификатор и број верзије у загради без курзива, одвојени тачка-зарезом.
 • Оквирни опис је флексибилан (на примјер, [Скуп података], [Датотека са подацима]).
 • Наводи се назив издавача скупа података.

 

Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., и Аутор, В. В. (Година издања). Назив датотеке података (Нумерички идентификатор; Број верзије) [Датотека са подацима]. Издавач. http://www.xxxxxxxxx

 

 • Интернет страница:

Интернет страница на сајту медија:

Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет странице. Назив сајта медија. http://www.xxxxx

 

Интернет страница на сајту државне институције са корпоративним аутором:

Назив институције одговорне за интернет страницу. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет странице. Назив институције одговорне за интернет страницу и имена матичних институција. http://www.xxxxx

Назив институције одговорне за интернет страницу. (n.d.). Наслов интернет странице. Назив институције одговорне за интернет страницу и имена матичних институција. http://www.xxxxx

 

Интернет страница на сајту са корпоративним аутором:

Назив организације. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет странице. http://www.xxxxx

 

Интернет страница на сајту са појединачним аутором:

Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет странице. Назив сајта. http://www.xxxxx

 

Интернет сајт:

Не наводе се референце нити цитати у тексту за цијели интернет сајт. Да бисте споменули интернет сајт, а не неке посебне информације на том сајту, наведите име интернет сајта у тексту и наведите URL у загради.

Наше истраживање смо креирали користећи Назив интернет сајта (https://www.xxxxxxxx.com).

 • Фотографија:
 • Атрибуција ауторских права користи се умјесто цитирања у тексту. Атрибуција ауторских права састоји се од истих елемената као и референца у списку литературе, али другачијим редосљедом (наслов, аутор, датум, назив интернет сајта, URL), а затим сљеди назив Creative Commons License.
 • Референца у списку литературе за слику састоји се од њеног аутора, године објављивања, наслова, описа у загради и извора (обично назив интернет сајта и URL адреса).

 

Фотограф, А. А. (Година објављивања). Наслов фотографије [Фотографија]. Интернет сајт. http://www.xxxxxxxx

***

Примјери референци које нису дефинисане овим Упутством могу се пронаћи у публикацији Приручник за објављивање Америчке психолошке асоцијације (Седмо издање).