Душицa Пeшeвић (2024). Циркуларна економија – улога и значај у заштити животне средине.  Бaњa Лукa: Прирoднo- мaтeмaтички фaкултeт и Гeoгрaфскo друштвo Рeпубликe Српскe.  ISBN978-99976-86-18-3


Ирена Медар-Тањга (2023). Очување идентитета Срба у Словенији. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци. ISBN: 978-99976-937-8-5


Ирена Медар-Тањга (2023). Етнодемографски положај Срба у Словенији. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци. ISBN: 978-99976-937-7-8


Млађен Трифуновић и Александра Петрашевић (2021). Пјешчани модел проширене стварности – историјат, основне компоненте и употреба у развоју просторног мишљења у топографском моделовању монографија ISBN: 978-99976-937-4-7


Татјана Попов (2020). Утицај савремених климатских промјена на фитогеографска обиљежја Републике Српске. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-9-6


Млађен Трифуновић (2020). Просторно мишљење у геонаукама Основне концепције, модели психокогнитивног развоја и методологија истраживања монографија. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN 978-99976-937-0-9


Миленко Живковић (2020). Западни Балкан у контексту односа центар‒периферија. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-8-9


Игор Зекановић (2020). Спољашњи фактори геополитичког положаја Републике Српске. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-7-2


Игор Зекановић (2020). Унутрашњи фактори геополитичког положаја Републике Српске. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-6-5


Мира Мандић (2019). Географски аспекти руралног развоја. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-4-1


Мира Мандић (2019). Град у простору и времену. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-5-8


Игор Милуновић (2018). Lumbricus terrestris и Lumbricus rubellus (Оligochaeta, Annelida) као тест организми за екотоксиколошко процјењивање квалитета (пољопривредног) земљишта контаминираног хербицидима Stomp 330 E и Radazin T-50. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-3-4


Душица Пешевић (2018). Бањалучкa регијa: животна средина и проблеми одрживог развоја. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-711-2-7


Чедомир Црногорац, Весна Рајчевић, Обрен Гњато & Срђа Поповић (2018). Географске основе заштите животне средине, 2. измијењено и допуњено издање. Бањалука: Географско друштво Републике Српске, Природно-математички факултет. ISBN: 978-99976-711-1-0


Весна Рајчевић & Чедомир Црногорац (2017). Практикум из Хидрологије; II дио − лимнологија и океаонологија. Бањалука: Географско друштво Републике Српске, Природно-математички факултет. ISBN: 86-7352-092-4


Весна Рајчевић & Чедомир Црногорац (2017). Хидрологија II – потамологија. Бањалука: Географско друштво Републике Српске, Природно-математички факултет. ISBN: 978-99976-631-8-4


Драго Тодић (2017). Матавази – село отргнуто од заборава. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-7-7


Здравко Маријанац (2016). Башчица. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-5-3


Даворин Бајић (2016). Аутоматизација израчуна показатеља просторно-структурних карактеристика привреде примјеном ГИС програмирања. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-6-0


Миленко Живковић (2016). Функционално подручје Градишке − социјалногеографска трансформација. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-9-1


Рајко Гњато, Горан Поповић, Обрен Гњато & Свјетлана Лолић (2015). Одрживо управљање шумама, шумским екосистемима и заштићеним подручјима Републике Српске. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-4-6


Горан Поповић, Рајко Гњато, Горан Трбић & Срђа Поповић (2015). Одрживи развој шума и шумских екосистема. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-3-9


Радислав Тошић (2015). Ерозија и бујични токови у Републици Српској. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-1-5


Славко Ђурановић (2015). Шеховци − село које нестаје. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-0-8


Александра Петрашевић (2015). Кaртoгрaфскe фoрмe гeoпрoстoрних кoмпoнeнaтa Рeпубликe Српскe. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99976-631-2-2


Чедомир Црногорац, Горан Трбић, Весна Рајчевић, Радослав Декић, Душица Пешевић, Свјетлана Лолић, Алексеј Милошевић & Миодраг Челебић (2013). Ријечна мрежа општине Мркоњић Град − физичко-географска и еколошка истраживања. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-719-8-6


Мира Мандић (2013). Карактеристике урбаног развоја Бањалуке − савремена просторно-функционална трансформација града. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-719-7-9


Чедомир Црногорац, Радислав Тошић, Горан Трбић, Славољуб Драгићевић, Даворин Бајић, Радослав Декић, Весна Рајчевић, Свјетлана Лолић, Татјана Попов & Новица Ловрић (2012). Слив Турјанице (физичко-географска и еколошка истраживања). Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-84-98-6


Група аутора (2012). Демографска стварност Републике Српске 1992−2011. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-719-6-2


Алекса Касаповић (2012). Липље − село и школа. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-719-4-8


Жељко Асентић (2012). Дервента и околна сеоска насеља – антропогена обиљежје и туристичке вриједности. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-719-5-5


Радислав Тошић (2012). Слив акумулације Дренова (ерозивни процеси и засипање акумулације). Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-719-3-1


Мићо Стојановић, Роберто Гашић & Борислав Вукучевић (2011). Геополитика: наука и (или) злоупотреба идеје глобалне елите. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-6-7


Жељко Асентић (2011). Програмирано учење географије. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-8-1


Игор Зекановић (2011). Етнодемографске основе политичко-географског положаја Републике Српске. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-7-4


Горан Трбић (2010). Екоклиматска рејонизација перипанонског обода Републике Српске. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-9-8


Мићо Стојановић, Роберто Гашић & Борислав Вукучевић (2009). Наука, логика политичке моћи информатичке технологије. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-5-0


Здравко Маријанац (2008). Изабрани радови. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-1-2


Душица Пешевић (2008). Географски фактори избора локација депонија и центара за рециклажу комуналног отпада Бањалучке регије. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-4-3


Тања Мишлицки (2008). Украјинска насеља у јужном Поткозарју. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-2-9


Ирена Медар (2007). Мјешовити бракови на подручју општине Бањалука 1987−2000. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99955-608-0-5


Aлександра Петрашевић (2006). Улога центрографског метода у компаративној анализи геопростора Републике Српске. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 978-99938-611-9-5


Драго Тодић (2006). Културни пејзаж Новоградске општине. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-7-0


Здравко Маријанац (2005). МБ 8877. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-5-4


Весна Бабић & Чедомир Црногорац (2005). Практикум из хидрологије (II − лимнологија и океанологија). Бањалука: Географско друштво Републике Српске.


Радислав Тошић (2005). Ерозија у сливу ријеке Укрине. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-8-9


Рајко Гњато & Драгољуб Мирјанић (2005). Физика атмосфере. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-3-8


Драшко Маринковић (2005). Демографски проблеми процеса избјеглиштва у Републици Српској. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-6-2


Радислав Тошић & Чедомир Црногорац (2005). Практикум из хидрологије (I – дио − Потамологија). Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN:   99938-611-4-6


Обрен Гњато (2004). Источна Херцеговина – природне туристичке вриједности. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-2-X


Горан Трбић (2004). Лијевче поље − климатске одлике. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-1-1


Драшко Маринковић (2001). Дневне миграције становништва општине Прњавор. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 99938-611-0-3


Миленко Живковић (2001). Западна Славонија − Окучанско пакрачки крај − регионалногеографски приступ. Бањалука: Географско друштво Републике Српске.


Драго Тодић (2000). Новоградска општина, географске карактеристике. Бањалука: Географско друштво Републике Српске.


Милош Бјеловитић (1999). Старе Плавнице, географска студија села поред Беловара. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 86-7340-003-1


Ђуро Марић & Здравко Маријанац (1996). Бања Лакташи, географско-балнеолошка-туристичка монографија. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 86-82677-03-2


Рајко Гњато & Здравко Маријанац (1996). Бања Врућица, географско-балнеолошка-туристичка монографија. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 86-82677-02-4


Здравко Маријанац (1996). Босна и Херцеговина у XIX вијеку у очима странаца − земља и људи. Бањалука: Географско друштво Републике Српске. ISBN: 86-7044-026-1