Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 007:528.9]:004(497.6РС)
DOI 10.7251/HER2117053B
DOWNLOAD


Даворин Бајић, Драгутин Аџић и Радoслав Декић
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: У овом раду извршена је просторно-временска анализа продукције биомасе на подручју Републике Српске, коришћењем продуката даљинске детекције и географских информационих технологија. Основни улазни параметри, на основу којих је извршена анализа, су бруто примарна продуктивност (GPP) и нето примарна продукција (NPP). На основу GPP и NPP, као мјера продукције и акумулације угљеника у екосистемима, на индиректан начин извршено је мјерење продукције биомасе. Kоришћени су сателитски снимци који се базирају на MODIS (енг. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) MOD17 производу, који у осмодневним и годишњим интервалима генерише GPP и NPP параметре, у виду ГИС растерских слојева. Анализа је извршена за десетогодишњи период од 2005. до 2014. године, коришћењем Google Earth Engine ВЕБ ГИС апликације и QGIS десктоп ГИС апликације. Резултати анализе продукције биомасе на подручју Републике Српске, у посматраном периоду, указују на одређена одступања и колебања у просторним и временским оквирима, зависно од типа екосистема, те у зависности од метеоролошких услова у појединим годинама посматрања.
Кључне ријечи: ГИС, биомаса, нето-примарна продукција, бруто-примарна продукција, даљинска детекција, Република Српска.


 

GIS-BASED SPATIAL-TEMPORAL ANALYSIS OF THE BIOMASS PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA TERRITORY

 

Davorin Bajić, Dragutin Adžić and Radoslav Dekić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper addresses a spatial-temporal analysis of the biomass production in the Republic of Srpska territory by using products of remote sensing and geographic information technologies. The basic input parameters on which the analysis is based are Gross Primary Production (GPP) and Net Primary Production (NPP). Based on GPP and NPP as measures of carbon production and accumulation in ecosystems, the biomass production was measured indirectly. MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) MOD17 product-based satellite footage was used as it generates eightday and yearly intervals of GPP and NPP parameters as GIS raster layers. The analysis was performed for the 2005-2014 ten-year period by using Google Earth Engine web GIS application and QGIS desktop GIS application. Results of the biomass production analysis in the Republic of Srpska territory during the target period indicate specific deviations and oscillations within spatial and temporal frameworks, depending on the ecosystem type and weather conditions during some of the observed years.
Key words: GIS, biomass, net primary production, gross primary production, remote sensing, the Republic of Srpska.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бајић, Д., Аџић, Д., & Декић, Р. (2017). ГИС базирана просторно-временска анализа продукције биомасе на подручју Републике Српске. Herald, 21, 53−69. doi:10.7251/HER2117053B
Bajić, D., Adžić, D., & Dekić, R. (2017). GIS-Based Spatial-Temporal Analysis of the Biomass Production in the Republic of Srpska Territory. Herald, 21, 53−69. doi:10.7251/HER2117053B


Аутор за кореспонденцију: Даворин Бајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Davorin Bajić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org