Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.577.21(497.6 RS)”2010/2011”
10.7251/HER1115081T
DOWNLOAD .pdf


Горан Трбић1, Владан Дуцић2, Нада Рудан3, Горан Анђелковић2 и Сретенка Марковић4
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
2Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија
3Хидрометеоролошки завод Републике Српске
4Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Једна од посљедица глобалних и регионалних климатских промјена су и промјене интензитета и фреквенција падавина у појединим областима или локално. У раду су приказане мјесечне количине падавина током 2010. и 2011. са одступањима у милиметрима и процентуално као и према припадајућем перцентилу, на основу чега се и утврђује категорија кишности/сушности а који је у вези с вјероватноћом тј. повратним периодом. На бази анализа количине падавина утврђено је да је 2010. година била екстремно кишна у посљедњих 60 година а да је 2011. година била најсушнија у инструменталном периоду. Добијени резултати указују на неопходност укључивања података о ризицима екстремних климатских појава, у овом случају падавина, код израде планских и стратешких докумената Републике Српске. Сем тога, честе смјене екстремно кишних и сушних година и њихов утицај на појаву поплава и суша утичу и на комплексност код техничких и технолошких рјешења за изградњу система за наводњавање али и одводњавање вода. Другим ријечима, екстремне падавине треба да буду веома битан параметар интегралног управљања водним ресурсима Републике Српске.
Кључне ријечи: Екстремне падавине, Република Српска, поплаве, суше, климатске промјене, планирање, водни ресурси.


 

EXTREME PRECIPITATION IN REPUBLIKA SRPSKA
(2010 and 2011 analyses)

 

Goran Trbić1, Vladan Ducić2, Nada Rudan3, Goran Anđelković2 and Sretenka Marković4
1College of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Faculty of Geography at Belgrade University, Republic Serbia
3Hydroмeterological Service of Republika Srpska, Republika Srpska
4College of Agriculture, University of Banjaluka, Republika Srpska

 

Abstract: One of the consequences of global and regional climate changes are the alterations in the intensity and frequency of precipitation in certain areas and on local levels. This paper presents monthly precipitation in 2010 and 2011, with deviations that are measured in milimetres and given in percentage and in accordance to percentiles, based on which we estimated the cathegory of rainfall/aridity that is further connected with probability, i.e. reaccurance period. Based on the analisys of precipitation, it was estimated that 2010 was extremely rainy regarding the period of past 60 years, and that 2011 was most arid over the period of interest. The results implied the necessity to include data on risks of extreme climate phenomena, in this case precipitation, when it comes to creating plan and strategic documents of Republika Srpska. Besides, frequent shifts of extremely rainy and arid years and their influence on floods and drains affect the complexity of technical and technological solutions for irrigation and drainage systems. In other words, extreme precipitation should be a crucial parameter of the integral management over the water resources in Republika Srpska.
Key words: extreme precipitation, Republika Srpska, foods, droughts, climate changes, planning, water resources.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трбић, Г., Дуцић, В., Рудан, Н., Анђелковић, Г., & Марковић, С. (2012). Екстремне падавине у Републици Српској (анализа 2010. и 2011. године). Herald, 15, 81−94. doi:10.7251/HER1115081T
Trbić, G., Ducić, V., Rudan, N., Anđelković, G., & Marković, S. (2012). Extreme Precipitation in Republika Srpska (2010 and 2011 Analyses). Herald, 15, 81−94. doi:10.7251/HER1115081T


Аутор за кореспонденцију: Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org