Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 911.372:711.4/.5(497.6Херцеговина)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327201P
DOWNLOAD.pdf


Драган Папић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ

 

Сажетак: У раду је третирана проблематика одрживости мреже насеља Источне Херцеговине. На основу релевантних квалитативно-квантитативних индикатора анализиране су демографске, функцијске и математичко-географске детерминанте развоја мреже насеља регије. Основни циљ рада је анализа развоја просторно-функцијских веза и односа у мрежи насеља Источне Херцеговине као важног предуслова за дефинисање политике и стратегије равномјерног регионалног развоја. Планирање развоја урбаних центара на бази функционализма и полицентризма основни је услов за ублажавање снажне поларизације између општинских центара и околине, те између развојног регионалног центра (Требиње) и осталих општинских центара. Планским усмјеравањем развоја, Источна Херцеговина би могла да се трансформише у функционално одржив и уређен систем насеља. Рад има аналитички и апликативни карактер.

Кључне ријечи: мрежа насеља, развој, одрживост, поларизација, депопулација, Источнa Херцеговинa.


GEOGRAPHICAL DETERMINANTS OF THE SUSTAINABILITY OF EAST HERZEGOVINA SETTLEMENT NETWORK

Dragan Papić1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: The paper addresses the sustainability of the settlement network in East Herzegovina. Demographic, functional, and mathematical-geographical determinants of the settlement network development of the region are analyzed based on the relevant qualitative-quantitative indicators. The primary goal of the paper is to define a model of sustainability of the settlement network by providing a scientific account of development of spatial-functional connections and relations in the settlement network in East Herzegovina. Planning the development of urban centers based on functionalism and polycentrism is the primary condition for the mitigation of the strong polarization between a municipal center and its environment, as well as between the regional center (Trebinje) and other municipal centers. A well-planned development might result in East Herzegovina transforming into a functionally sustainable and arranged system of settlements. The paper is both analytical and applicative.

Keywords: settlement network, development, sustainability, polarization, depopulation, East Herzegovina.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Папић, Д. (2023). Географске детерминанте одрживости мреже насеља Источне Херцеговине. Гласник/Herald, 27, 201‒223. https://doi.org/10.7251/HER2327201P

Papić, D. (2023). Geographical Determinants of the Sustainability of East Herzegovina Settlement Network. Гласник/Herald, 27, 201‒223. https://doi.org/10.7251/HER2327201P


Аутор за кореспонденцију: Драган Папић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, Е-mail: dragan.papic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Dragan Papić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Еmail: dragan.papic@pmf.unibl.org