Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 91+912(497.11)(497)”1154″
DOI 10.7251/HER2024001G
DOWNLOAD


 

Мирко Грчић1

1Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија

 

Сажетак: У раду је анализирана садржина и контекст карте света арапског картографа Ал-Идризија из 1154. године, и то онај њен део који приказује Балканско полуострво. Аутор је на основу факсимила карте, успео да идентификује већину топонима и да објасни њихово значење. Наведене су географске области, физичко-географски објекти као што су планине и реке, земље и градови. Рад има полемички карактер када су у питању значења неких топонима. Аутор указује на бројне грешке у географским представама аутора ове карте, али истиче да карта с обзиром на њену старост и дубину векова има научни значај за историјску географију и историјску картографију ових простора.

Кључне речи: Старе карте Балкана, средњовековна арапска картографија, Идризи, Руђерова књига.


GEOGRAPHICAL REPRESENTATITONS OF SERBIA AND THE BALKANS ON IDRISI’S MAP FROM 1154

 

Mirko Grčić

University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia

 

Abstract: The content and context of Arab cartographer al-Idrisi’s world map from 1154 is analysed in this paper, focusing on the part of the map that depicts the Balkan Peninsula. Based on the facsimile of the map, the author was able to identify most of the toponyms and explain their meaning. Geographical areas, physical-geographical objects such as mountains and rivers, countries and cities are listed. This paper has a polemical character when discussing the meanings of some toponyms. The author points out numerous errors in the geographical representations of this map, while emphasizing that the map, given its age, has scientific significance for historical geography and historical cartography of these areas.

Key words: Old maps of the Balkans, medieval Arab cartography, Idrisi, Roger’s book.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Грчић, М. (2020). Географске представе о Србији и Балкану на Идризијевој карти света из 1154. Herald, 24, 1‒22. https://doi.org/10.7251/HER2024001G

Grčić, M. (2020). Geographical Representatitons of Serbia and the Balkans on Idrisi’s Map from 1154. Herald, 24, 1‒22. https://doi.org/10.7251/HER2024001G


 Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs

Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs