Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 007:528.9]:004
DOI 10.7251HER1915103B
DOWNLOAD .pdf


Даворин Бајић
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: У раду je описан поступак аутоматизације израчуна Херфиндал—Хиршмановог индекса регионалне специјализације. ГИС програмирањем, коришћењем Python програмског језика, развијен je алат који омогућава аутоматизован начин израчуна и визуелизације резулгата разматраног индекса, у ArGIS софтверском окружењу. Поред дефинисања основних појмова везаних за регионалну специјализацију и описа математичког концепта Херфиндал-хиршмановог индекса, у раду je дат преглед комплетног програмерског поступка креирања алата за аутоматизацију кроз опис поступка писања кода. У резулгатима рада објашњен je начин и практичан примјер примјене креираног алата на примјеру Републике Српске.
Кључне ријечи: ГИС, програмирање, Херфиндал—Хиршманов индекс, регионална специјализација, Python


 

GIS PROGRAMMING – AUTOMATED CALCULATION OF THE HERFINDAHL-HIRSCHMAN INDEX OF REGIONAL SPECIALIZATION

 

Davorin Bajić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: The paper describes the automated calculation of Helfindahl—Hirschman Index of regional specialization. Having used GIS programming and Python programming language, a tool has been designed to enable the automated calculation and visualization of the results of the observed index within ArcGIS software environment. Apart from the definition of basic regional specialization terms and the description of mathematical concept of Helfindahl—Hirschman Index, the paper outlines the programming procedure for designing a tool for the automated calculation by describing the code writing procedure. The results provide an explanation and a practical instance of the tool application in Republic of Srpska.
Key words: GIS programming, Helfindahl—Hirschman Index, regional specialization, Python.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бајић, Д. (2015). ГИС програмирање – аутоматизација израчуна Херфиндал-Хиршмановог индекса регионалне специјализације. Herald, 19, 103−119. doi:10.7251/HER1915103B
Bajić, D. (2015). GIS Programming – Automated Calculation of the Herfindahl-Hirschman Index of Regional Specialization. Herald, 19, 103−119. doi:10.7251/HER1915103B


Аутор за кореспонденцију: Даворин Бајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Davorin Bajić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org