Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 316.722:316.74
DOI 10.7251/HER2016041G
DOWNLOAD .pdf


Мирјана Гајић1, Снежана Вујадиновић1 и Срђа Поповић2
1Географски факултет, Универзитет у Београду, Србија
2Факултет за Медитеранске пословне студије, Тиват, Црна Гора

 

Сажетак: Овај рад има за ци.ъ да анализира све изразитији феномен у свету, заснован на контрадикторном оддосу између глобализације и културног иденппета. Глобализација je вишедцмензионални феномен који обухвата не само економске компоненте, већ и културне,  идеолошке, политичке и друге. Глобализација представља сложен процес који интегрише бројне факторе чије je међусобно деловање на глобалном нивоу постигнуто захваљујући експанзији знања, технолошких достигнућа и информација ван државних гранща. Утщаји подстакнути глобализацијом испољавају се у низу промена у економској, политичкој, социјалној и посебно културној сфери, која je предмет истраживања овог рада. Појам глобалне вредности најчешће се поистовећује са вредностима западних култура (американизација, вестернизација), а утицаји глобализације се испољавају кроз њено деловање на националне културне обрасце. У бројној литературн и дебатама износе се различига гледишта односа глобализације и културе, али се суштина конфликта заснива на супротним тезама које осликавају њен „двоструки лик”. Прва тезаје заговорюж негативног утщаја глобализациј е на хомогене националне и локалне културе, а друга даје предност различитостима културних садржаја, изражених кроз космополитску културу која не поништава осећање националне припадности. Аутори у раду анализирају различига тумачења комплексног односа културе и глобализације и указују на позитивне и негативне ефекте који проистичу из односа и веза на релацији глобално локално.
Кључне речи: глобализација, глобалне вредности, културни иденппет, глокализација


 

GLOBALIZATION AND CULTURAL IDENTITY


Mirjana Gajić1, Snežana Vujadinović1 and Srđa Popović2
1Faculty of Geogrаphy, University of Belgrade, Serbia
2Mediteranian Business Studies College, Tivat, Montenegro

 

Abstract: This paper aims to analyze an important phenomenon of our world, namely the contradict01Y relationship between globalization and cultural identity. Globalization is a multidimensional phenomenon that encompasses not only economic components but also cultural, ideological, political and other. Globalization in its archaic forms goes back to ancient history and roots linked to the emergence and spread of human society. The modem fonn reached in the second half of the 20th century’, and the intensity and the culmination of the 80s and early 90s of the 20th centu1Y (the global age, postindustlrial and postmodern age). Globalization is a complex process that integrates a number of factors whose interaction of globally achieved thanks to the expansion of knowledge, technologies and information across national borders. Impacts encourage globalization manifested in a series of changes in economic, political, social and especially cultural sphere, which is the subject of this paper. The concept of global values, commonly identified with the values of Western culture (Americanization, westernization), and the effects of globalization is manifested through its effect on the national cultural forms. In literature and discussions amount to be different points of view the relation between globalization and culture, but the essence of the conflict based on opposing theses that reflect the “dual character” of cultural globalization. The first is a proponent of the negative impact of globalization on homogeneous national and local culture, while the other prefers diversity of cultural content, expressed through the cosmopolitan culture that does not negate the sense of national belonging. The authors in this paper analyze different interpretations of a complex relationship between culture and globalization and to emphasize the positive and negative effects arising from the relationships and connections between the global and the local.
Key words: globalization, global values, cultural identity, globalization


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гајић, М., Вујадиновић, С., & Поповић, С. (2016). Глобализација и културни идентитет. Herald, 20, 41−55. doi:10.7251/HER2016041G
Gajić, M., Vujadinović, S., & Popović, S. (2016). Globalization and Cultural Identity. Herald, 20, 41−55. doi:10.7251/HER2016041G