Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 621.22:620.9
DOI 10.7251/HER1714121R
DOWNLOAD .pdf


Весна Рајчевић и Чедомир Црногорац
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: Ниво савремене технологије омогућава да се данас искоришћавају појаве водних тијела као што су извори топле воде/водене паре. На многим локацијама, код бушења бунара (вјештачких извора топле воде) примјењује се и технологија као при проспекцији нафте. Низ је локација у свијету гдје се топли извори користе код снабдијевања насеља, али и објеката различите намјене. На географском простору Републике Српске честе су појаве љековитих минералних, термалних и термоминералних вода. Основни проблем валоризације извора топле воде у Републици Српској је у чињеници што изучавани извори у бањама имају температуре воде, углавном, између 20 – 42оС. Изузетак је Бања Дворови са температуром од око 76оС. Позната је чињеница да се већина подземних стијена на дубини од 6 – 10000 m налазе у појасу литосфере гдје су температуре око 300оС. У случају контакта ових стијена са водом која је идеална геокомпонента, хумана цивилизација располагала би са огромним бројем извора топлоте. Нажалост, ни у XXI вијеку није пронађена адекватна технологија. Другим ријечима, истраживања путем дубоких бушотина су екстремно скупа, а за сиромашне земље су још дуго времена неизвјесна.
Кључне ријечи: хидрогеотермална енергија, хидрогеотермални ресурси, хидрогеотермални системи, хидрогеолошки рејони Републике Српске, обновљива енергија.


 

HYDROGEOTHERMAL POTENTIALS IN THE FUNCTION OF RENEWABLE ENERGY IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

 

Vesna Rajčević and Čedomir Crnogorac
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract:: The level of technology today makes the exploitation of phenomena such as geothermal springs possible. There are many well drilling locations where the same technology applied for prospecting oil is used, and there are numerous examples of hot water coming from natural springs being used for heating settlements and objects of different purpose as  well. As far as the geographic area of the Republic of Srpska is concerned, there are frequent occurrences of medicinal mineral, thermal and thermo-mineral waters. The major problem of valuation of thermal water springs in the Republic of Srpska lies in the fact that the springs in the spas studied have a range of 20 – 42оС in terms of temperature, with the exception of Dvorovi spa, where the temperature is 76оС. It is well-known that the majority of rocks at the depths ranging from 6-10 thousand meters belong to the layer of lithosphere, with average temperature of 300оС. If these rocks made contact with water, human population would have a large number of hot springs at their disposal. Unfortunately, not even the 21st century offers adequate technology to make it possible. In other words, deep drilling is extremely expensive, reserved only for few financially sound countries in the world.
Key words: hydrogeothermal energy, hydrogeothermal resources, hydrogeothermal systems, hydrogeological regions of the Republic of Srpska, renewable energy


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Рајчевић, В., & Црногорац, Ч. (2014). Хидрогеотермални потенцијали у функцији обновљиве енергије у Републици Српској. Herald, 17, 121−149. doi:10.7251/HER1714121R
Rajčević, V., & Crnogorac, Č. (2014). Hydrogeothermal Potentials in the Function of Renewable Energy in the Republic of Srpska. Herald, 17, 121−149. doi:10.7251/HER1714121R


Аутор за кореспонденцију: Весна Рајчевић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: vesna.rajcevic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Vesna Rajčević, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: vesna.rajcevic@pmf.unibl.org