Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 502.131.1(497.6 REPUBLIKA SRPSKA)
DOI 10.7251/HER1014001G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато, Неда Живак и Ирена Медар-Тањга
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду се дефинише улога надлежних институција и законодавства Републике Српске у проблематици заштићених подручја. У вези са овим, дат је и критички осврт на позиционираност заштићених подручја у просторно-планској документацији. Такође, предложене су смјернице и активности с циљем очувања и одрживог развоја заштићених подручја.
Кључне ријечи: Заштићена природна подручја, културно-историјско насљеђе, правни аспекти, институционални оквир, закони, просторно-планска документација.


 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND DEVELOPMENT ASPECTS OF PROTECTED AREAS IN REPUBLIKA SRPSKA

 

Rajko Gnjato, Neda Zivak and Irena Medar-Tanjga
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper de/ nes the role that the relevant institutions and legislation of Republika Srpska hold over the protected area issues. Regarding this, it provides a critical outline of the position that protected areas obtain within the spatial planning documents. Furthermore, it proposes the guidelines and activities aiming at preservation and sustainable development of the protected areas.
Key words: protected areas, cultural-historical heritage, legal aspects, institutional framework, law, spatial planning documents.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Живак, Н., & Медар-Тањга, И. (2011). Институционални оквир и развојни аспекти заштићених подручја у Републици Српској. Herald, 14, 21−34. doi:10.7251/HER1014001G
Gnjato, R., Živak, N., & Medar-Tanjga, I. (2011). Institutional Framework and Development Aspects of Protected Areas in Republika Srpska. Herald, 14, 21−34. doi:10.7251/HER1014001G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org