Оригинални научни рад
UDC: 911.373(=161.2)(497.6 Козарац)
DOWNLOAD .pdf


Тања Мишлицки
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Насеље Козарац, које je лоцирано око 10 км сјевероисточно од Приједора, поред магистралног пута Бањалука‒Приједор, чини једно од укупно 14 насеља (Козаруша, Доњи Гаревци, Орловача, Орловци, Чиркин Поље, Гомјеница, Ћела, Томашица, Марићка, Трнопоље, Пухарска, Миљаковци, Камичани), у јужном Поткозарју, у којима су почетком XX вијека Аустроугарском колонизацијом досељени Украјинци из области западне Галиције и јужне Буковине. Анализом сачуване архивске грађе у Грко-католичкој парохији Козарац (основаној 1910/1911. године) и прикупљене грађе на терену у 2007. години, у раду je презентован физиономски и функционални развој насеља и демографски и етнокултурални развој украјинског становништва.
Кључне ријечи: гркокатолици, украјински колонисти, атар, развој, физиономија, функције, гркокатоличка парохија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мишлицки, Т. (2008). Козарац ‒ антропогеографско проучавање насеља са украјинским становништвом. Herald, 12, 149‒159.