Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 711.5/.7:[75.071:911.375.6
DOI 10.7251/HRLD1316061Z
DOWNLOAD .pdf


Миленко Живковић и Мира Мандић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Радом се актуализује проблематика концепта културног пејсажа у ретроспекту различитих приступа и праваца развоја. Савремени развојни процеси интензивирају трансформацију пејсажа и усложњавају развој културних система, репродукујући проблеме који детерминишу одрживи развој. Рационалније управљање пејсажом друштвена је неминовност која све више налази мјесто у различитим политикама друштвене праксе. Основни циљ рада је проблематизовање парадигме културног пејсажа са теоретског и практичног становишта као претпоставке одрживог развоја.
Кључне ријечи: Пејсаж (ландшафт), културни пејсаж, културна географија, трансформација, одрживи развој, животна средина, развојни процеси.


 

CULTURAL LANDSCAPE IN THEORY AND PRACTICE OF SPATIAL PLANNING

 

Milenko Živković and Mira Mandić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: The paper deals with the concept of cultural landscape with retrospective of different approaches and courses of development. Modern development processes make the landscape transformation more intensive and cause the complexity of cultural systems growth as they reproduce problems that actually determine sustainable development whatsoever. A more rational management of the landscape is a social reality that has found its place among other policies of social practice. The paper aims at the issue of the cultural landscape paradigm (as a prerequisite of sustainable development) from both theoretical and practical aspects.
Key words: landscape (landschaft), cultural landscape, cultural geography, transformation, sustainable development, environment, development processe


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић, М., & Мандић, М. (2013). Културни пејзаж у теорији и пракси просторног планирања. Herald, 16, 61−73. doi:10.7251/HRLD1316061Z
Živković, M., & Mandić, M. (2013). Cultural Landscape in Theory and Practice of Spatial Planning. Herald, 16, 61−73. doi:10.7251/HRLD1316061Z


Аутор за кореспонденцију: Миленко Живковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: MIlenko Živković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org