Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327::911.3]:316.32
DOI 10.7251/HER1915037DJ
DOWNLOAD .pdf


Дејан Ђорђевић1 и Невена Васиљевић2
1Географски факултет, Универзитет у Београду, Србија
2Шумарски факултет, Универзитет у Београду, Србија

 

Сажетак: Рад представља серију тзв. Критичких географија, односно примера економских, еколошких и соцщалних изазова са просторном димензщом, те приказа неуспеха политика које су на те изазове покушале да од;оворе услед занемаривања просторног начина мишљења. Због различигих разлога а под свемоћном сенком мондијалистичког концепта, политике и одлучивање ретко обухватају последще на начин на који користимо земљиште и то на различитим местима.. Занемаривање места у географском смислу односно начина на који политике имају утицај на конкретан простор довело je до негативних економских, соцщалних и еколошких ефеката. У раду су дати модашпети у оквиру којих би просторни начин мишљења могао бити инкорпориран у процес одлучивања, са посебним освртом на развој просторних аналитичких карти за креаторе политика једну врсту, ГИС-а за политичаре”. Многим земљама недостају студије о просторним последщама економских и
социјалних политика и програма, те о утщају њихове међусобне интеракције на укупан развој државе.
Кључне речи: Критика географија, место, простор, мондијализација, шланирање, картирање


 

THINKING AND ACTING SPATIALLY: GLOBALISATION, CRITICAL GEOGRAPHY AND PLANNING

 

Dejan Dordević1 and Nevena Vasiljević2
1Faculty of Geography, University of Belgrade, Serbia
2Faculty of ForestlY, University of Belgrade, Serbia

 

Abstract: This paper presents a series of “critical geographies”: examples of economic, environmental and social challenges with a spatial dimension, and the way that policy has failed to respond adequately to them with place and space in mind. Overshadowed by the globalization/mondialisation concept, for a variety of reasons, policy- and decision-making too rarely incorporate the implications of the ways we use the land and the consequences for different places. The neglect of place, in particular the way that different policies combine to affect places in different ways, has contributed to a range of negative economic, social and environmental outcomes. This paper makes some suggestions for ways in which spatial thinking can be advanced in policy- and decision making. In particular, to advance a greater spatial intelligence, we need to develop central spatial analytical maps for policy-makers — a kind of “GIS for policy”. Many countries lack single documents which provide an overarching framework about the spatial dimension of policies and programmes, and how they interact (including the consequences) to affect the development of the county.
Key words: critical geography, place, space, globalisation, planning, mapping


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђорђевић, Д., & Васиљевић, Н. (2015). Мислити и деловати просторно: мондијализација, критичка географија и планирање. Herald, 19, 37−58. doi:10.7251/HER1915037DJ
Đorđević, D., & Vasiljević, N. (2015). Thinking and Acting Spatially: Globalisation, Critical Geography and Planning. Herald, 19, 37−58. doi:10.7251/HER1915037DJ