Стручни рад/Professional paper
UDC 726.54 (497.6 RS)
DOI 10.7251/HER2218141L
DOWNLOAD


Нина Лојовић Милинић
Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска

 


Сажетак: Црква Светог Климента у Мостаћима код Требиња саграђена је и живописана почетком XVII вијека. Припада издвојеној скупини цркава скромних димензија, које су покривене каменим плочама, са карактеристичним преклопом плоча на сљемену. Унутар ових једнобродних цркава налазе се прислоњени лукови дуж бочних зидова и подужни полуобличасти свод. Код оваквог типа цркава обједињене су ортодоксне идеје наручиоца и елементи западнохришћанског стила, које уносе градитељи. Живопис у цркви израдио је зограф Василије 1623. године поштујући традиционални распоред какав је био устаљен у мањим херцеговачким црквама током XVI и XVII вијека. Детаљнијом анализом стила утврђен је сликарски квалитет зографа Василија. Овај зограф, поред уобичајених иконографских схема, уноси и неке иконографске посебности − тролику представу Свете Тројице, појаву трнових вијенаца на главама светитеља и неуобичајен приказ сцене Мртав Христос у гробу (Imagio
pietatis). Циљ овог рада јесте да укаже на ове иконографске посебности и да се размотре могући утицаји који су довели до појаве ових изузетака у сликарству Херцеговачке епархије, као и анализирање стила зографа Василија и утврђивање провенијенције архитектонских облика на простору Херцеговачке епархије у XVI и XVII вијеку.
Кључне ријечи: црква Светог Климента, архитектура, живопис, зограф Василије, иконографске посебности.


 

ARCHITECTURE AND WALL PAINTING OF THE CHURCH OFST. KLIMENT IN MOSTAĆI IN THE VICINITY OF TREBINJE


Nina Lojović Milinić
College of Tourism and Hotel Management, Trebinje, Republic of Srpska

 


Abstract: The church of St. Kliment in Mostaći, in the vicinity of Trebinje, was built and wall painted at the beginning of the 17th century. It belongs to the detached group of churches which are of moderate dimensions, with roofs cladded in stone slabs with distinctive slab overlapping at the gable. Within these single-nave churches there are leant arches along side-walls and longitudinal half-arched ceiling. In these types of churches, the orthodox ideas of the ordering party and elements of the West-Christian style, introduced by very builders, have been incorporated. The wall painting in this church was done by zograph Vasilije in 1623 who respected and obeyed the traditional pattern and scheme which had already been used and known in minor Herzegovinian churches during the period of the 16th and 17th century. The painting quality of zograph Vasilije’s work has been stipulated by means of the detailed style analysis. This zograph, beside common iconographic schemes, introduces some iconographic individuality and singularities − presentation of the Holy Trinity in the form of three-faces image, appearance of the thorn wreaths on the heads of the saints and unusual presentation of the scene Dead Christ in the Grave (Imagio pietatis). The aim of this work is to pinpoint these iconographic individuality and singularities and to examine the possible influences which led to appearance of these exceptions in painting of the Herzegovinian Eparchy, as well as analysing of zograph Vasilije’s style and stipulation of origins of architectural forms in the area of the Herzegovinian Eparchy in the 16th and 17th century.
Key words: The church of St. Kliment, architecture, church wall painting, zograph Vasilije, iconographic individuality and singularities.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Лојовић Милинић, Н. (2018). Архитектура и живопис цркве Светог Климента у Мостаћима код Требиња. Herald, 22, 141‒153. doi:10.7251/HER2218141L
Lojović Milinić, N. (2018). Architecture and Wall Painting of the Church of St. Kliment in Mostaći in the Vicinity of Trebinje. Herald, 22, 141‒153. doi:10.7251/HER2218141L


Аутор за кореспонденцију: Нина Лојовић Милинић, Висока школа за туризам и хотелијерство, Степе Степановића бб, 89101 Требиње, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: ninamilinic@yahoo.com
Corresponding author: Nina Lojović Milinić, College of Tourism and Hotel Management, Stepe Stepanovića bb, 89101 Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: ninamilinic@yahoo.com