Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 159.955:159.937.52
DOI 10.7251/HER2024077T
DOWNLOAD .pdf


 

Млађен Трифуновић1

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду се даје приказ различитих приступа у дефинисању феномена просторног мишљења. Анализа показује да је у оквиру тих покушаја могуће издвојити елементе који су им заједнички ‒ концепти простора, различити видови представљања тог простора и оперативно комбиновање тих активности у процесу резоновања. Тврдимо да адекватна дефиниција просторног мишљења, поред тога, мора имати и један дубљи слој који би повезивао наведене елементе у кохерентан логичко-језички систем. Тај елемент, тврдимо, представљају концепције просторности. Сходно томе, истраживања у области просторног мишљена морају укључити резултате анализа на нивоу филозофских теорија простора, савремених неурофизиолошких истраживања и критичке теорије друштва.

Кључне ријечи: дефиниција просторног мишљења, простор, концепције просторности, концепти просторности.


DEFINITION OF SPATIAL THINKING. FROM CONCEPTS TO CONCEPTIONS

 

Mlađen Trifunović1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper provides an overview of different approaches to defining the basic components of the phenomenon of spatial thinking. The analysis shows that within these attempts it is possible to isolate the elements that are common to them ‒ the concepts of space, the different forms of representation of that space and the operational combination of these activities in the process of reasoning. We argue that an adequate definition of spatial thinking, in addition, must have a deeper layer that would link these elements into a coherent logical-linguistic system. This element is represented by conceptions of space. Accordingly, research in the field of spatial thinking must include philosophical theories of space, contemporary neurophysiologic research and critical theory of society.

Key words: definition of spatial thinking, space, concepts of space, conceptions of spatiality.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Трифуновић, М. (2020). Одређење просторног мишљења. Од концепата ка концепцијама. Herald, 24, 77‒89. https://doi.org/10.7251/HER2024077T

Trifunović, M. (2020). Definition of Spatial Thinking. From Concepts to Conceptions. Herald, 24, 77‒89. https://doi.org/10.7251/HER2024077T


Аутор за кореспонденцију: Млађен Трифуновић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org