Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327:911.3(100)
DOI 10.7251HER2016025T
DOWNLOAD .pdf


Млађен Трифуновић
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: Постструктуралистичка парадигма у географију улази првенствено преко критике теорије значења која се развија у оквиру шперарне теорије и фњлозофске херменеутике. Пејсаж бива тако посматран аналогно тексту, при чему основне карактеристике просторности постају отвореност, динамичност, слојевигост, историчност. Доминтана концепција просторности на кој ој се заснива постструктуралистичка географија jесте релационализам у коме се место посматра као пресјещшпе различитих видова кретања, непрестаног тока и разлагања идентитета. Долази до потпуног негирања и самог појма границе, те инсистирању на транстериторијалности. У раду се покушава указати на основне проблеме и недоречености релационалистичког виђења просторности и постструктуралистичке географије на основу резултата Платоновог дијалога Парменид у коме jе показано да ова концепција доведена до својих крајњих логичких посљедща, у ствари, негира другост место да je афирмише. На тај начин релационалистичка географија постаје заправо политика, односно идеологија простора.
Кључне ријечи: постструктурализам, релационализам, значење, гранща, Платон, политика простора.


 

ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL VAGUENESS OF POST-STRUCTURALIST PARADIGM IN GEOGRAPHY

 

Mladen Trifunović
Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, the Republic of Srska

 

Abstract: Initially, the post-structuralism paradigm entered geography via the meaning theory criticism, which developed within the literary theory and philosophical hermeneutics. The landscape is being observed analogue with the text, in which process the basic characteristics of spatiality are openness, dynamics, layering and historicism. The dominant concept of spatiality, on which post-stlucturalist geography is based, is now relationalism that observes a location as an intersection of different types of migrations, incessant flow and identity decomposition. In addition, the notion of boundary is being denied and trans-teritoriality is being insisted on. The paper attempts to outline basic problems and vagueness of the relationism perception of spatiality and post-stlucturalist geography based on the results of Pannenides dialogue of Plato which suggested that this concept reached its final logical consequences in denial of otherness instead of affirmation. Hence, rationalistic geography becomes policy, i.e. an ideology of space.
Key words: post-stucturalism, relationalism, meaning, boundary, Plato, policy of space.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трифуновић, М. (2016). Онтолошке и епистемолошке недоречености постструктуралистичке парадигме у географији. Herald, 20, 25−39. doi:10.7251/HER2016025T
Trifunović, M. (2016). Ontological and Epistemological Vagueness of Post-Structuralist Paradigm in Geography. Herald, 20, 25−39. doi:10.7251/HER2016025T


Аутор за кореспонденцију: Млађен Трифуновић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org