Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 711.4.01:330.34(497.6)
DOI 10.7251/HRLD1316075M
DOWNLOAD .pdf


Мира Мандић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду је анализирана примјена различитих и често међусобно супротстављених критеријума у типологији простора и насеља Босне и Херцеговине, чиме се доприноси формирању нереалних претпоставки о простору и његовим потенцијалима те отежава издвајање проблемских подручја и приступ комплексном планирању развоја. Анализом карактеристика територијално-административне организације БиХ, просторне дистрибуције и функционалности општинских средишта указује се на могуће просторне и развојне консеквенце као посљедице перцепције насеобинске стварности.
Кључне ријечи: Урбаност, руралност, типологија, територијално-административна подјела, Босна и Херцеговина, Република Српска, градско насеље, општинско средиште.


 

THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF RURAL AND URBAN IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Mira Mandić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper analyzes the application of different and often very opposed criteria on the typology of areas and settlements in Bosnia and Herzegovina. Furthermore, this contributes unrealistic hypothesis on space and its potentials and makes it harder to differentiate the problematic areas and to improve the complex idea of development planning. The analyses of characteristics of territorial and administrative organization of BiH and spatial distribution and functionality of municipal centers help us identify the potential spatial and development consequences as the consequences of the settlement reality perception.
Key words: urban, rural, typology, territorial-administrative division, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, urban settlement, municipal centre


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мандић, М. (2013). Поимање и карактеристике руралности и урбаности у Босни  и Херцеговини. Herald, 16, 75−90. doi:10.7251/HRLD1316075M
Mandić, M. (2013). The Concept and Characteristics of Rural and Urban in Bosnia and Herzegovina. Herald, 16, 75−90. doi:10.7251/HRLD1316075M


Аутор за кореспонденцију:  Мира Мандић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org