Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.58:504.03/.06(497.6 RS)
DOI 10.7251/HER1014091B
DOWNLOAD .pdf


Даворин Бајић и Горан Трбић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду су представљене промјене температуре ваздуха и њихова просторна расподјела у Републици Српској. Истраживања су вршена за периоде 1961-1990. и 1999-2008, на бази метеоролошких података и статистичких модела интерполације, заснованим на регресионим моделима. Употребом висинског модела терена (DЕМ), те конструисане регресионе једначине и Kriging модела просторне интерполације у ГИС софтверској апликацији MapInfo израчунате су вриједности средњих температура ваздуха за комплетну површину посматраног простора. Добијени резултати истраживања показују да је највећи тренд повећања температура, на годишњем нивоу, у сјеверозападном и сјевероисточном дијелу Републике Српске, односно на подручју Посавине. На подручју централног планинског појаса регистрована су незнатна повећања температуре ваздуха, док је на подручју источног дијела високог херцеговачког крша присутан, чак, благи пад температура ваздуха.
Кључне ријечи: Република Српска, температура ваздуха, климатске промјене, интерполација, ГИС.


 

APPLICATION OF GIS AND REGRESSION MODELS IN MODELING TEMPERATURE CHANGES ON THE EXAMPLE OF REPUBLIKA SRPSKA

 

Davorin Bajić and Goran Trbić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper aims to present the changes in air temperature and its spatial distribution in Republic of Srpska. The research was conducted in the periods 1961-1990 and 1999-2008, based on meteorological data and statistical interpolation model, acted on regression models. By using high-altitude terrain model (DEM), a constructed regression equation and Kriging interpolation of spatial models in MapInfo GIS software application, we calculated the values of average air temperature for all surfaces of the space observed. The results showed that the biggest trend of increasing temperature, per annum, was at the northwest and northeast of Republika Srpska and in the area of Posavina. There was only a slight increase of air temperature in the area of the central mountain belt, whereas in the eastern highland Herzegovina karsts region we measured temperature drops.
Key words: Republika Srpska, air temperature, climate changes, interpolation, GIS.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бајић, Д., & Трбић, Г. (2011). Примјена GIS-а и регресионих модела у моделовању промјена температура ваздуха на примјеру Републике Српске. Herald, 14, 91−99. doi:10.7251/HER1014091B
Bajić, D., & Trbić, G. (2011). Application of GIS And Regression Models in Modeling Temperature Changes on the Example of Republika Srpska. Herald, 14, 91−99. doi:10.7251/HER1014091B


Аутор за кореспонденцију: Даворин Бајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Davorin Bajić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org