Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 628.1.033(497.6):502.51(282)
DOI 10.7251/HER2226001T
COBISS.RS-ID 137072129
DOWNLOAD .pdf


 

Горан Трбић1* , Владимир Ђурђевић2 , Татјана Попов1 , Стеван Савић3 и Драган Бурић4
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска;
2Универзитет у Београду, Физички факултет, Београд, Србија;
3Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија;
4Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

 

Сажетак: У раду су приказане пројектоване промјене температурa ваздуха и количине падавина у сливу ријеке Врбас према климатском сценарију RCP8.5. На основу сателитских податaка израђене су мапе за просјечне мјесечне, сезонске и годишње вриједности температуре ваздуха, суме падавина и висине сњежног покривача за три периода: 2011–2040, 2041–2071. и 2071–2100. у односу на базни период 1971–2000. Резултати истраживања показују да се на простору слива ријеке Врбас може очекивати пораст температуре и смањивање сума падавина и сњежног покривача до краја XXI вијека. Повећање температура ваздуха може се очекивати у свим мјесецима током године, али је најизраженије у јануару, августу, новембру и децембру, када повећање може достићи и до 5 °C до краја овог вијека. Очекивано колебање падавина ће бити више изражено. До 2040. може се очекивати повећање падавина за период прољеће за 10 % у односу на период 1971–2000. До краја вијека климатски сценарији указују на константно смањивање падавина и до 20 % на годишњем нивоу, али на велику неравномјерност у расподјели током сезона, што може условити проблеме са сушом и поплавама. Кључне ријечи: климатске пројекције, климатски сценариј RCP8.5, температура ваздуха, падавине, сњежни покривач, климатске промјене, слив ријеке Врбас.


PROJECTIONS OF CLIMATE CHANGES IN THE VRBAS RIVER BASIN

 

Goran Trbić1*, Vladimir Đurđević2, Tatjana Popov1, Stevan Savić3 and Dragan Burić4
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Belgrade, Faculty of Physics, Belgrade, Serbia
3University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
4University of Montenegro, Faculty of Philosophy, Nikšić, Montenegro

 

Abstract: The paper presents projected changes in air temperature and precipitation in the Vrbas River basin according to the RCP8.5 climate scenario. Based on satellite data, maps were created for average monthly, seasonal and annual values of air temperature, total precipitation and snow cover height for three periods: 2011–2040, 2041–2071. and 2071–2100. compared to the base period 1971–2000. The results of the research show that in the area of the Vrbas river basin, an increase in temperature and a decrease in precipitation and snow cover can be expected until the end of the 21st century. An increase in air temperatures can be expected in all months throughout the year, but it is most pronounced in January, August, November and December, when the increase can reach up to 5 °C by the end of this century. The expected fluctuation of precipitation will be more pronounced. By 2040, an increase in precipitation for the spring period can be expected by 10 % compared to the period 1971–2000. By the end of the century, climate scenarios indicate a constant decrease in precipitation of up to 20 % on an annual basis, but a large uneven distribution during the seasons, which can cause problems with both drought and floods. Key words: climate projections, RCP8.5 climate scenario, air temperature, precipitation, snow cover, climate change, Vrbas river basin.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Трбић, Г., Ђурђевић, В., Попов, Т., Савић, С., & Бурић, Д. (2022). Пројекције климатских промјена у сливу ријеке Врбас. Гласник/Herald, 26, 1–25. https://doi.org/10.7251/HER2226001T

Trbić, G., Đurđević, V., Popov, T., Savić, S., & Burić, D. (2022). Projections of Climate Changes in the Vrbas River Basin. Гласник/Herald, 26, 1–25. https://doi.org/10.7251/HER2226001T


Аутор за кореспонденцију: Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Mладена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org