Прегледни научни рад/Scientific paper review
UDC 114:911.3
DOI 10.7251/HER1014001G
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија


Сажетак
: У овом раду аутор расправља о концептуализацији простора у географији. Главна пажња концентрисана је на појмове апсолутног, релативног и релативистичког простора, потом на географију као хоролошку науку, регионализам и ексцепционализам у географији. Осим хоролошке концепције, размотрене су још три концепције простора − културни пејзаж, простор као социјални производ и простор као производ моћи. Овај последњи у својој еволуцији има више фаза − фазу територија, фазу умрежавања, фазу сајбер простора и на крају стварање „дедала“ или лавиринта. У закључку, све постојеће концептуализације простора се своде на два аспекта: онтолошки (објективни) и идеални (субјективни).
Кључне речи: Географија, филозофија, простор, хорологија, постмодерна.SPACE AS A PHILOSOPHICAL AND GEOGRAPHIC CATEGORY

 

Mirko Grčić
Faculty of Geography, Belgrade University, Republic Serbia


Abstract: In this research paper the author discusses about the conceptualization of space in geography. The main attention is concentrated on the concepts of absolute, relative and relativistic space, then the geography as chorological science, regionalism and exceptionalism in geography. Besides chorological concept, author discussed the three more concepts of space – cultural landscape, space as a social product and the space as a product of power. Space as a product of power in its evolution has several phases – the phase of the territories, networking stage, the stage of cyberspace and ultimately create a “Dedale” or maze. In conclusion, all existing conceptualization of space are reduced in two aspects: ontological (objective) and ideal (subjective).
Key words: geography, philosophy, space, horology, postmodernism.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2011). Простор као филозофска и географска категорија. Herald, 14, 1−19. doi:10.7251/HER1014001G
Grčić, M. (2011). Space as a Philosophical and Geographic Category. Herald, 14, 1−19. doi:10.7251/HER1014001G


Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs