Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 614.841.42:504.4(497.6Бања Лука)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327085I
DOWNLOAD.pdf


Марко Иванишевић1, Татјана Попов1, Горан Трбић1, Слободан Гњато1 и Саша Љубојевић2
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ
2Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српксе“ а.д. Соколац, Соколац, Република Српска, БиХ

 

Сажетак: Пожари на отвореном простору настају као резултат комплексне интеракције између абиотичких и биотичких фактора, док се антропогени фактор може посматрати као њихов главни узрочник. Овај рад има за циљ да идентификује и анализира просторне и временске обрасце појављивања пожара отвореног простора на територији Града Бања Лука у периоду 2017–2021. године. Да би се добила јаснија слика о наведеним обрасцима, подаци о пожарима отвореног простора прикупљени су из два различита извора. Први сет података односи се на службене евиденције Професионалне територијалне ватрогаснo-спасилачке јединице, док је други сет података добијен интерпретацијом сателитских снимака високе временске и просторне резолуције. Са временског аспекта, утврђено је да пожарна сезона траје од марта до октобра и да су пожари најчешћи у првом пожарном периоду који се односи на март и април, те другом пожарном периоду који се односи на јул и август. У посматраном периоду, на основу продуката даљинске детекције, идентификовано је укупно 1036 опожарених површина, које су у просјеку биле око 1.5 хектара у марту и априлу односно 0.3 хектара у осталим мјесецима. Насељена мјеста са највећим бројем пожара су Кола, Вилуси, Рекавице и Добрња у југозападном дијелу, односно насељена мјеста Поткозарје и Пискавица у сјеверозападном дијелу посматраног подручја. Резултати истраживања могу бити од користи приликом израде планова који третирају проблематику заштите од пожара и заштите животне средине, а могу бити и полазна основа за даља детаљнија истраживања пожара отвореног простора.

Кључне ријечи: пожари отвореног простора, даљинска детекција, Град Бања Лука.


SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF FIRES IN OPEN SPACE WITHIN THE CITY OF BANJA LUKA TERRITORY

Marko Ivanišević1, Tatjana Popov1, Goran Trbić1, Slobodan Gnjato1 and Saša Ljubojević2
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H
2Public Forest Enterprise “Forests of the Republic of Srpska” a.d. Sokolac, Sokolac, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: Fires in open space occur as a result of complex interactions between abiotic and biotic factors, while anthropogenic factors can be seen as their main cause. The aim of this paper is to identify and analyze spatial and temporal patterns of fires in open space occurrences within the territory of the City of Banja Luka during the period 2017–2021. To gain a clearer understanding of these patterns, data on fires were collected from two different sources. The first dataset pertains to official records of the Professional Territorial Fire and Rescue Unit, while the second dataset was obtained through the interpretation of satellite imagery with high temporal and spatial resolution. From a temporal perspective, it was determined that the fire season lasts from March to October, with fires being most frequent in the first fire period encompassing March and April, as well as the second fire period covering July and August. During the observed period, a total of 1036 burned areas were identified based on remote sensing products, averaging around 1.5 hectares in March and April, and 0.3 hectares in other months. Settlements with the highest number of fires include Kola, Vilusi, Rekavice, and Dobrnja in the southwest, and settlements Potkozarje and Piskavica in the northwest of the study area. The research findings can be useful in the development of plans addressing the fire protection and environmental preservation, and also can serve as a foundation for further in-depth research into fires in open space.

Keywords: fires in open space, remote sensing, City of Banja Luka.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Иванишевић, М., Попов, Т., Трбић, Г., Гњато, С., & Љубојевић, С. (2023). Просторна и временска дистрибуција пожара отвореног простора на територији Града Бања Лука. Гласник/Herald, 27, 85‒103. https://doi.org/10.7251/HER2327085I

Ivanišević, M., Popov, T., Trbić, G., Gnjato, S., & Ljubojević, S. (2023). Spatial and Temporal Distribution of Fires in Open Space Within the City of Banja Luka Territory. Гласник/Herald, 27, 85‒103. https://doi.org/10.7251/HER2327085I


Аутор за кореспонденцију: Марко Иванишевић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна И Херцеговина, Е-маил: marko.ivanisevic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Marko Ivanišević, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: marko.ivanisevic@pmf.unibl.org