Оргиналан научни рад
UDC: 911.37
DOWNLOAD .pdf


Дејан Ђорђевић
Географскп факултет, Београд

 

Сажетак: Научна истраживања за потребе просторног планирања имају велики утицај на развој географије. Најпре, онда су проширили постојећа и створила нова сазнања географија, на свим образовним нивоима. Надаље, та су истраживања довела до креирања нових, много егзактнијих метода и техника, покушавајући да објасне детаље ове нове географске синтезе, мењајући при томе уврежена схватања у различитим областима географије. Данас, након више од 30 година истраживања, овај утицај je јачи него икад и допире све до области теорије и методологије географије. Његов интензитет je тако значајан да није претерано говорити о новом периоду развоја географије као научне дисциплине.
Кључне речи: примењена географија, планирање, координација, мултидисциплинарност, приступ, парадигма.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђорђевић, Д. (1996). Просторно планирање ‒ кључна област апликативне географије? Herald, 1, 79‒91.