UDK: 930.85:271.2
DOI 10.7251/HER0913005G
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Универзитет у Београду, Географски факултет


Садржај: У уводном делу рада сажето је приказан предмет проучавања сакралне географије. Ова научна дисциплина, као грана културне географије, заслужује већу пажњу услед развоја културног туризма и заштите културног наслеђа у условима глобализације. Циљ рада је да систематизује и изложи карактеристике сакралних објеката и традиционална места ходочашћа у православном хришћанству. Аутор се нада да ће рад привући пажњу интелектуалних кругова географа и деловати подстицајно на географе истраживаче да посвете већу пажњу овој актуелној и значајној проблематици.
Кључне речи: сакрална географија, ходочасничке миграције, религиозни туризам, православно хришћанство.


 

 SACRAL GEOGRAPHY OF ORTHODOX CHRISTIANITY

 

Mirko Grčić
University of Belgrade, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia

 

Abstract: Introductory part of the paper briefly presents the case study of sacred geography. This scientific discipline, as a branch of cultural geography, deserves more attention due to the development of cultural tourism and the protection of cultural heritage in globalization. Aim is to systematize and display characteristics of sacred objects and places of pilgrimage in the traditional orthodox Christianity. The author hopes this work will attract the attention of geographers and intellectual circles, and stimulating researchers to devote greater attention to this important and current issue.
Key words: sacral geography, migration of pilgrimage, religious tourism, Orthodox Christianity.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2010). Сакрална географија православља. Herald, 13, 2‒13. doi:10.7251/HER0913005G


Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs