UDK: 551.577.51(497.11 Ђетиња)
doi:10.7251/HER0913149M
DOWNLOAD .pdf


Драгана Милијашевић
Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

 

Сажетак: Река Ђетиња извире на источним и југоисточним падинама планине Таре. У најнижем делу Пожешке котлине прима притоку Скрапеж, а нешто низводније са Голијском Моравицом гради Западну Мораву. Природне карактеристике слива, поготово хидролошке, нису довољно истражене, а самим тим и недовољно искоришћене. Због тога су неопходна детаљна истраживања вода у овом сливу да би се његов водни потенцијал максимално искористио, а да се при томе екосистем очува од негативног антропогеног утицаја. Овај рад представља покушај да се у најкраћим цртама прикажу основне особине њеног слива, режима и водопривредних проблема.
Кључне речи: Ђетиња, речни режим, водопривредни проблеми.


 

THE RIVER ĐETINJA BASIN – NATURAL CHARACTERISTICS AND WATER MANAGEMENT PROBLEMS

 

Dragana Milijašević
Geographical institute “Jovan Cvijić”, SASA

 

Abstract: Đetinja River originates in eastern and southeastern slopes of Tara Mountain. In the lowest part of the Požega valley receives tributary Skrapež, and downstream together with Golijska Moravica River make Zapadna Morava River. Natural features of the basin, especially hydrological, are not sufficiently researched and consequently this area is under-exploited. Therefore, detailed studies of water in this basin are required, in order to use its maximal water potential on one side, and to preserve the ecosystem of the negative anthropogenic influence on the other side. This paper is an attempt to briefly present the basic characteristics of its watershed, water regime and water management problems.
Key words: Đetinja River, water regime, water management problems.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Милијашевић, Д. (2010). Слив Ђетиње ‒ природне карактеристике и водопривредни проблеми. Herald, 13, 141‒148. doi:10.7251/HER0913149M