Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.34:911.3(497.113 PAN EVO)
10.7251/HER1115139S
DOWNLOD .pdf


Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић, Мирјана Гајић и Мирољуб Милинчић
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија

 

Сажетак: У раду су анализирани хидрографски услови на територији Панчевачког рита, пре и после хидромелиорационих радова, као и њихов утицај на социоекономски комплекс. После изградње насипа поред Дунава и Тамиша, система канала, црпних станица, Панчевачког моста и путева Београд – Зрењанин и Београд – Панчево, настао је културни предео на територији Београда у коме је дошло до промена у структури и намени површина, демографске експлозије, индустријализације, урбанизације (јужни део) и субурбанизације Панчевачког рита (централни и северни део).
Кључне речи: Хидрографски услови, поплаве, наводњавање, социоекономски комплекс.


 

INFLUENCE OF HYDROGRAPHICAL CONDITIONS ON GEOGRAPHICAL
ENVIRONMENT OF PANČEVAČKI RIT BEFORE AND AFTER THE MELIORATION – EXAMPLE OF THE GEOSPATIAL TRANSFORMATION

 

Dejan Šabić, Snežana Vujadinović, Mirjana Gajić and Miroljub Milinčić
Faculty of Geography at Belgrade University, Republic Serbia

 

Abstract: This paper analyzes the hydrographical conditions in the territory of Pančevački rit before and after hydro–melioration works and their impact on socio–economic complex. After the construction of the embankment near the Danube and Tamiš rivers, the canals, pumping stations, the Pančevo bridge and roads Belgrade – Zrenjanin and Belgrade – Pančevo, the cultural landscape was formed in the territory of Belgrade in which changes in the structure and land use occurred, as well as demographic explosion, industrialization, urbanization of the southern part and suburbanization of the central and northern part of Pančevački rit.
Keywords: hydrographical conditions, floods, irrigation, socio–economic complex.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Шабић, Д., Вујадиновић, С., Гајић, М., & Милинчић, М. (2012). Утицај хидрографских услова на географску средину Панчевачког рита, пре и после мелиорационих радова − пример трансформације геопростора. Herald, 15, 139−154. doi:10.7251/HER1115139S
Šabić, D., Vujadinović, S., Gajić, M., & Milinčić, M. (2012). Influence of Hydrographical Conditions on Geographical Environment of Pančevački Rit Before and after the Melioration – Example of the Geospatial Transformation. Herald, 15, 139−154. doi:10.7251/HER1115139S