Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 911.3:314.117]:627.51(4-12)
DOI 10.7251HER2016111JP
DOWNLOAD .pdf


Дејана Јовановић Поповић1 и Мирољуб А. Милинчић2
1Факултет безбедности, Универзитет у Београду, Србија
2Географски факултет, Универзитет у Београду, Србија

 

Сажетак: Интерно расељена лща су принуђена да напусте место пребивалиштва, али остају унутар граница своје земље. Предвиђања водећих организација у свету о юлиматским променама указују на потенцијалне ризике, нарочито од поплава, на територији Југоисточне Европе до краја XXI века. Процењује се да 909/0 територије
југоисточне Европе спада у оквир прекограничних и лоше регулисаних речних сливова, што регион чини врло склоним поплавама. Последње деценије доказују рањивост по питању поплава, као и неадекватних мера заштиге и менаџменга несрећа, нарочито у Србији и Босни и Херцеговини.
Кључне ријечи: интерно расељена лица, юлиматске промене, пошиве, Југоисточна Европа, Репубшжа Србија, Република Босна и Херцеговина


 

IMPACT OF CLIMATE CHANGES: FLOODS AND INTERNAL DISPLACEMENT IN SOUTH EASTERN EUROPE

 

Dejana Jovanović Popović1 and Miroljub A. Milinčić2
1Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Serbia
2Faculty of Geography, University of Belgrade, Serbia

 

Abstract: An internally displaced people ale people who are forced to flee but who remain in their own countries. World leading organizations on climate change indicate particularly the risks of flooding in South East Europe by the end of the XXI century. It is estimated that 90% of South East Europe is located within transboundary river basins and is poorly regulated, which makes the region highly prone to floods. The last decades have emphasized the vulnerability to the floods as well as an inadequate protection measures and disaster management, especially for Serbia and Bosnia and Herzegovina.
Keywords: internally displaced persons, climate change, floods, South-Eastern Europe, Republic of Serbia, Republic of Bosnia and Herzegovina


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Јовановић Поповић, Д., & Милинчић, М. А. (2016). Утицај климатских промена: поплаве и интерна расељеност у Југоисточној Европи. Herald, 20, 111−122. doi:10.7251/HER2016111JP
Jovanović Popović, D., & Milinčić, M. A. (2016). Impact of Climate Changes: Floods and Internaldisplacement in Southeastern Europe. Herald, 20, 111−122. doi:10.7251/HER2016111JP