Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 550.814(497.6):[627.51:628.1.033(282)
DOI 10.7251/HER2125109S
DOWNLOAD


 

Лука Сабљић1,2 и Даворин Бајић2
1Гистел, Бања Лука, Република Српска
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У овом раду приказан је модел мапирања поплављених подручја на примјеру ријеке Сане. Улазне податке, који се користе за модел обраде података, представљају сателитски снимци добијени са радарске платформе под називом Сентинел 1, Европске свемирске агенције. Модел се састоји из неколико корака обраде, гдје кључне кораке представљају предобрада и постобрада просторних података, те визуелизација коначног резултата. Предобрада и постобрада просторних података састоје се из више мањих корака, чији преглед аутори дају у склопу алгоритма који представља модел обраде података. Валидација примјењеног модела извршена је компарацијом подручја за које је вршено мапирање поплава и подручја на коме се налази већа водена површина, а која је била у датом временском периоду без поплава. Развијени модел може се практично примјенити у мапирању поплављених подручја, као што је то у случају овог рада ток ријеке Сане у Босни и Херцеговини.
Кључне ријечи: географски информациони системи, даљинска детекција, просторни подаци, мапирање, поплаве, сателитски снимци.

 


MAPPING OF FLOODED AREAS USING REMOTE SENSING ON THE EXAMPLE OF THE SANA RIVER

Luka Sabljić1,2 and Davorin Bajić2
1Gistel, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper presents a model for mapping flooded areas on the example of the Sana River. The input data, which is used for the data processing model, is represented by satellite images obtained from a radar platform called Sentinel 1, by the European Space Agency. The model consists of several processing steps, where the key steps are preprocessing and postprocessing of spatial data, and the visualization of the final result. Preprocessing and postprocessing of spatial data consist of several smaller steps, the review of which is given by the authors as part of an algorithm that represents a data processing model. Validation of the applied model was performed by comparing the areas for which flood mapping was preformed and the areas where there is a larger water surface, which was floodless in a given period of time. The developed model can be practically applied in the mapping of flooded areas, as in the case of this paper the flow of the Sana Rivers in Bosnia and Herzegovina.
Key words: geographic information systems, remote sensing, spatial data, mapping, floods, satellite images.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Сабљић, Л., & Бајић, Д. (2021). Мапирање поплављених подручја примјеном даљинске детекције на примјеру ријеке Сане. Гласник/Herald, 25, 109‒120. https://doi.org/10.7251/HER2125109S

Sabljić, L., & Bajić, D. (2021). Mapping of Flooded Areas Using Remote Sensing on the Example of the Sana River. Гласник/Herald, 25, 109‒120. https://doi.org/10.7251/HER2125109S


Аутор за кореспонденцију: Лука Сабљић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: lukasabljic97@gmail.com

Corresponding author: Luka Sabljić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Email: lukasabljic97@gmail.com