Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 631.1.016:338.43 (497.6 Прњавор)
DOI 10.7251/HER1814131S
DOWNLOAD .pdf


Марко Станојевић1, Обрен Гњато2 и Марко Иванишевић1
1Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Лущи, Република Српска
2Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње, Република Српска

 

Сажетак: Аграрни простор општине Прњавор карактеришу негативни развојни процеси и проблеми организације. Обзиром на значај пољопривредне производње у укупном процесу социоекономског опоравка општине, ревитализација аграрног простора намеће се као императив. Посебну пажњу неопходно је посветити оптимализацији аграрне структуре која се суочава са проблемима уситњених и некомпактних пољопривредних посједа и парцела, те сложеним власничким структурама. Анализе структура и праваца коришћења земљишта представљају полазни основ за приједлоге мјера ревитализације. Поред наведених, анализе главних структурних и просторних карактеристика пољопривредних газдинстава у припадајућем аграрном простору, представљају основ приједлогу даљих корака у његовој организацији, прије свега различитим техничким, правним и организационим мјерама.
Кључне ријечи: Аграрни простор, аграрна структура, пољопривредна газдинства, ревитализација, простор општине Прњавор.ANALYSIS OF AGRARIAN STRUCTURE AND FEATURES OF FARMHOLDS AIMING AT REVITALISATION OF PRNJAVOR MUNICIPALITY AGRARIAN ZONE

 


Marko Stanojević1, Obren Gnjato2 and Marko Ivanišević1
1Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika SIPSka
2College of tourism and hotel management Trebinje, Republika Srpska


Abstract: Agrarian zone of Prnjavor municipality is characterized by negative development and organizational problems. It seems peltinent to revitalize the agrarian zone as the agricultural production remains an integral part of the total social-economic recovery of the municipality. Special attention should be paid to optimum agrarian stlucture that keeps facing issues of scattered and paltial fannholds and plots along with the complex ownelship procedures. Analysis of stuctures and pattems of land usage is the stalting point for revitalization measures. In addition, analyses of major stluctural and spatial charactelistics of fannholds within the adequate space are the foundations of future measures of reorganization, i.e. different technical, legal, and organization measures.
Key words: agrarian space, agrarian structme, fannholds, revitalization, Prnjavor municipality


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Станојевић, М., Гњато, О., & Иванишевић, М. (2014). Анализа аграрне структуре и карактеристика пољопривредних газдинстава у функцији ревитализације аграрног простора општине Прњавор. Herald, 18, 131−151. doi:10.7251/HER1814131S
Stanojević, M., Gnjato, O., & Ivanišević, M. (2014). Analysis of Agrarian Structure and Features of Farmholds Aiming at Revitalisation of Prnjavor Municipality Agrarian Zone. Herald, 18, 131−151. doi:10.7251/HER1814131S