Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 631.1.016:338.43 (497.6 Prnjavor)
DOI 10.7251/HER1814131S
DOWNLOAD .pdf


Marko Stanojević1, Obren Gnjato2 i Marko Ivanišević1
1Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luщi, Republika Srpska
2Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje, Republika Srpska

 

Sažetak: Agrarni prostor opštine Prnjavor karakterišu negativni razvojni procesi i problemi organizacije. Obzirom na značaj poljoprivredne proizvodnje u ukupnom procesu socioekonomskog oporavka opštine, revitalizacija agrarnog prostora nameće se kao imperativ. Posebnu pažnju neophodno je posvetiti optimalizaciji agrarne strukture koja se suočava sa problemima usitnjenih i nekompaktnih poljoprivrednih posjeda i parcela, te složenim vlasničkim strukturama. Analize struktura i pravaca korišćenja zemljišta predstavljaju polazni osnov za prijedloge mjera revitalizacije. Pored navedenih, analize glavnih strukturnih i prostornih karakteristika poljoprivrednih gazdinstava u pripadajućem agrarnom prostoru, predstavljaju osnov prijedlogu daljih koraka u njegovoj organizaciji, prije svega različitim tehničkim, pravnim i organizacionim mjerama.
Ključne riječi: Agrarni prostor, agrarna struktura, poljoprivredna gazdinstva, revitalizacija, prostor opštine Prnjavor.ANALYSIS OF AGRARIAN STRUCTURE AND FEATURES OF FARMHOLDS AIMING AT REVITALISATION OF PRNJAVOR MUNICIPALITY AGRARIAN ZONE

 


Marko Stanojević1, Obren Gnjato2 and Marko Ivanišević1
1Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika SIPSka
2College of tourism and hotel management Trebinje, Republika Srpska


Abstract: Agrarian zone of Prnjavor municipality is characterized by negative development and organizational problems. It seems peltinent to revitalize the agrarian zone as the agricultural production remains an integral part of the total social-economic recovery of the municipality. Special attention should be paid to optimum agrarian stlucture that keeps facing issues of scattered and paltial fannholds and plots along with the complex ownelship procedures. Analysis of stuctures and pattems of land usage is the stalting point for revitalization measures. In addition, analyses of major stluctural and spatial charactelistics of fannholds within the adequate space are the foundations of future measures of reorganization, i.e. different technical, legal, and organization measures.
Key words: agrarian space, agrarian structme, fannholds, revitalization, Prnjavor municipality


CITIRAJTE (Cite this article):
Stanojević, M., Gnjato, O., & Ivanišević, M. (2014). Analiza agrarne strukture i karakteristika poljoprivrednih gazdinstava u funkciji revitalizacije agrarnog prostora opštine Prnjavor. Herald, 18, 131−151. doi:10.7251/HER1814131S
Stanojević, M., Gnjato, O., & Ivanišević, M. (2014). Analysis of Agrarian Structure and Features of Farmholds Aiming at Revitalisation of Prnjavor Municipality Agrarian Zone. Herald, 18, 131−151. doi:10.7251/HER1814131S