Оригинални научни рад
UDC: 656.1(497.6 РЕПУБЛИКА СРПСКА)
DOWNLOAD .pdf


Даворин Бајић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je конструисано низ методолошких поступака, те je објашњена улога инфраструктурних обиљежја у функционисању интегралног друмског саобраћајног система, на примјеру Републике Српске, као једног од важнијих фактора просторно-функционалне организације простора.
Кључне ријечи: саобраћајна инфраструктура, друмски саобраћајни систем, просторно-функционална диференцијација, хијерархија саобраћајних веза, хијерархија саобраћајних чворишта.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бајић, Д. (2005). Анализа инфраструктурних обиљежја просторне структуре друмског саобраћајног система ha примјеру Републике Српске. Herald, 10, 5‒17.