Оригинални научни рад
UDC: 556.531(497.6 ВРБАЊА)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић и Чедомир Црногорац
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: Рационално кориштење воде, заштита квалитета воде као и заштита од штетног дјеловања воде веома често захтијева изградњу водопривредних система, који по сложености спадају у групу најзахтјевнијих људских грађевина. Да би се овакви системи изградили у појединим сливовима, неопходан је системски приступ планирању развоја и управљања водопривредним системима, што уједно представља анализу и валоризацију карактеристика водног режима. Сходно томе, у овом раду се анализирају просјечне воде као важан параметар водног режима који има значајну улогу у дефинисању општих карактеристика водног режима, али и у сагледавању кључних елемената код избора адекватних водопривредних рјешења.
Кључне ријечи: Просјечне воде, водни режим, протицај, просјечна линија трајања и учесталости протицаја, отицај.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р., &  Црногорац, Ч. (2007). Анализа просјечних вода ријеке Врбање. Herald, 11, 66‒84.