Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.34:556.332.52(497.11)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327071M
DOWNLOAD.pdf


Драгана Милијашевић Јоксимовић1
1Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија

 

Сажетак: Злотска река је лева и највећа притока Црног Тимока. Извире на источним падинама Великог Крша на Кучају. У раду је статистичком анализом одређен средњи годишњи протицај, средње мале воде и средње велике воде на хидролошком профилу Злот на Злотској реци у периоду 1981–2015. годинe. На основу наведених података процењена је вероватноћа појаве минималних и максималних протицаја од 0.01 % до 99.9 %. За прорачун вероватноће појаве минималних и максималних годишњих протицаја коришћена је Pearson III расподела. Коефицијенти варијације максималних и минималних годишњих протицаја за Злотску реку указују на значајно колебање протицаја на хидролошком профилу Злот. Добијени резултати представљају основу за будућа хидролошка истраживања и водопривредно планирање у сливу.

Кључне речи: Злотска река, протицај, хидролошке прогнозе, велике воде, мале воде.


ANALYSIS OF THE FLOW AND PROBABILITY OF THE OCCURRENCE OF LOW AND HIGH WATER LEVELS ON THE ZLOTSKA RIVER

Dragana Milijašević Joksimović1
1Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Belgrade, Serbia

 

Abstract: Zlotska River is the left and largest tributary of Crni Timok River. It springs on the eastern slopes of the Veliki Krš Mountain in Kučaj. In the paper, statistical analysis was used to determine the mean annual flow of medium-low water levels and medium-high water levels on the Zlot hydrological profile on the Zlotska River in the period from 1981 to 2015. Based on these data, the probability of occurrence of minimum and maximum flows was estimated from 0.01 % to 99.9 %. The Pearson III distribution was used to calculate the probability of occurrence of minimum and maximum annual flows. The coefficients of variation of the maximum and minimum annual flows for the Zlot River indicate a significant flow fluctuation on the Zlot hydrological profile. The obtained results represent the basis for future hydrological research and water management planning in the basin.

Key words: Zlotska River, river flow, hydrological forecasts, low water levels, high water levels.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Милијашевић Јоксимовић, Д. (2023). Анализа протицаја и вероватноће појаве малих и великих вода на Злотској реци. Гласник/Herald, 27, 71‒83. https://doi.org/10.7251/HER2327071M

Milijašević Joksimović, D. (2023). Analysis of the Flow and Probability of the Occurrence of Low and High Water Levels on the Zlotska River. Гласник/Herald, 27, 71‒83. https://doi.org/10.7251/HER2327071M


Аутор за кореспонденцију: Драгана Милијашевић Јоксимовић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија, E-mail: d.milijasevic@gi.sanu.ac.rs
Corresponding author: Dragana Milijašević Joksimović, Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Đure Jakšića 9, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: d.milijasevic@gi.sanu.ac.rs