Научни прилог
UDC: 551.52(497.6 Република Српска)
DOWNLOAD .pdf


Горан Трбић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су анализиране температурне промјене на геопростору Лијевча поља. Истраживање je вршено за два временски идентична (једанаестогодишња) периода, затим je извршена њихова компарација и указано je на тренд промјена. Такође je указано на евентуалне узроке које су довели до тих промјена као и на могуће посљедице на екосистеме Лијевче поља. За анализу температурних карактеристика за геопростор Лијевча поља, коришћени су подаци са метеоролошких станица у Градишци, Бањалуци, Српцу и Маховљанима. На основу тих података добијене су средње температурне вриједности (мјесечне, годишње, за годишња доба, те за вегетациони период). Како je значај секундарних екосистема (агроекосистема) на геопростору Лијевча поља, далеко већи у односу на примарне екосистеме, а и посљедице температурних промјена су веће на агроекосистемима, тежишпте рада ће бити, углавном, усмјерено ка агроекосистемима Лијевча поља.
Кључне ријечи: температурне промјене, геопростор, посљедице, екосистеми, агроекосистеми, агрокултуре, Лијевче поље.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трбић, Г. (2003). Анализа температурних промјена и посљедице на екосистеме Лијевче поља. Herald, 8, 75‒99.