Оригиналан научни рад
UDC: 656.1.053(497.6 Република Српска)
DOWNLOAD .pdf


Даворин Бајић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je конструисано низ методолошких поступака, те je објашњена улога топографских обиљежја у функционисању интегралног друмског саобраћајног система, на примјеру Републике Српске, као једног од важнијих фактора просторно-функционалне организације простора.
Кључне ријечи: топографска мрежа, друмски саобраћајни систем, просторно-функционална диференцијација, хијерархија саобраћајних веза, хијерархија саобраћајних чворишта.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Бајић, Д. (2004). Анализа топографских обиљежја друмског саобраћајног система на примјеру Републике Српске. Herald, 9, 19‒43.