Originalan naučni rad
UDC: 656.1.053(497.6 Republika Srpska)
DOWNLOAD .pdf


Davorin Bajić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu je konstruisano niz metodoloških postupaka, te je objašnjena uloga topografskih obilježja u funkcionisanju integralnog drumskog saobraćajnog sistema, na primjeru Republike Srpske, kao jednog od važnijih faktora prostorno-funkcionalne organizacije prostora.
Ključne riječi: topografska mreža, drumski saobraćajni sistem, prostorno-funkcionalna diferencijacija, hijerarhija saobraćajnih veza, hijerarhija saobraćajnih čvorišta.


CITIRAJTE (Cite this article):
Bajić, D. (2004). Analiza topografskih obilježja drumskog saobraćajnog sistema na primjeru Republike Srpske. Herald, 9, 19‒43.