UDC: 327::911.3(497)
DOWNLOAD .pdf


Mирко Грчић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: Обрађујући утицај географских фактора на развој и размештај балканских народа, наилази се увек на врло замршене и осетљиве проблеме. Сви савремени балкански народи, плод су дугог историјског развитка и сплети разноврсних, често дијаметрално супротних чинилаца географског, етнографског, привредног, друштвеног, културно-политичког карактера. Код балканских народа je ово питање врло осетљиво, зато што им je по свом положају и геоморфолошком склопу терена, њихова географска средина наметала бурну историју и променљиву судбину. Циљ овога рада je да истакне неке географске детерминанте развоја и размештаја балканских народа.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (1999). Антропогеографски и геополитички проблеми Балканског полуострва. Herald, 4, 13‒27.