UDC: 327::911.3(497)
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: Obrađujući uticaj geografskih faktora na razvoj i razmeštaj balkanskih naroda, nailazi se uvek na vrlo zamršene i osetljive probleme. Svi savremeni balkanski narodi, plod su dugog istorijskog razvitka i spleti raznovrsnih, često dijametralno suprotnih činilaca geografskog, etnografskog, privrednog, društvenog, kulturno-političkog karaktera. Kod balkanskih naroda je ovo pitanje vrlo osetljivo, zato što im je po svom položaju i geomorfološkom sklopu terena, njihova geografska sredina nametala burnu istoriju i promenljivu sudbinu. Cilj ovoga rada je da istakne neke geografske determinante razvoja i razmeštaja balkanskih naroda.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (1999). Antropogeografski i geopolitički problemi Balkanskog poluostrva. Herald, 4, 13‒27.