Оригинални научни рад
UDC: 627.1(497.6 УКРИНА)
DOWNLOAD .pdf


Pадислав Тошић       
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду се анализира режим проноса наноса на бази експерименталних мјерења на хидрометријском профилу Дервента. На основу непосредних мјерења приказани су годишњи протицаји и проноси суспендованог и вученог наноса, а математичко-статистичким путем одређена je вриједност биланса наноса за годину осматрања у циљу дефинисања износа укупне ерозије за слив Укрине.
Кључне ријечи: ерозија, суспендовани нанос, вучени нанос, биланс наноса.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, P. (2005). Биланс наноса у сливу ријеке Укрине. Herald, 10, 59‒75.