Originalni naučni rad
UDC: 627.1(497.6 UKRINA)
DOWNLOAD .pdf


Padislav Tošić       
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu se analizira režim pronosa nanosa na bazi eksperimentalnih mjerenja na hidrometrijskom profilu Derventa. Na osnovu neposrednih mjerenja prikazani su godišnji proticaji i pronosi suspendovanog i vučenog nanosa, a matematičko-statističkim putem određena je vrijednost bilansa nanosa za godinu osmatranja u cilju definisanja iznosa ukupne erozije za sliv Ukrine.
Ključne riječi: erozija, suspendovani nanos, vučeni nanos, bilans nanosa.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, P. (2005). Bilans nanosa u slivu rijeke Ukrine. Herald, 10, 59‒75.