Originalni naučni rad
UDC: 551.868(497.6 BANJA LUKA)
DOWNLOAD .pdf


Goran Trbić
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su razmatrani bioklimatski elementi najvećeg administrativnog, političkog, univerzitetskog, kulturnog, zdravstvenog, urbanog centra Republike Srpske ‒ Grada Banja Luke. Bioklimatska analiza temelji se na međuzavisnosti uticaja temperature i vlažnosti vazduha, odnosno pritiska vodene pare, što je osnova određivanja fizioloških osjećaja toplote i vremenskih tipova. Analogno tome, determinisanje bioklimatskih obilježja Banja Luke vršićemo na osnovu fiziološke vlažnosti i fiziološkog deficita vlažnosti (pritisak vodene pare i maksimalni pritisak vodene pare), ekvivalentnih temperatura (kombinacija temperature i pritiska vodene pare) i zapare (kombinacija temperature i vlažnosti vazduha). Istraživanje smo vršili za period 1961‒2005. godine, na osnovu podataka Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, meteorološka stanica Banja Luka.
Ključne riječi: bioklimatologija, Banja Luka, ekvivalentne temperature, zapara, fiziološki osjećaj toplote, vremenski tipovi, vremenske klase.


CITIRAJTE (Cite this article):
Trbić, G. (2005). Bioklimatska obilježja Banja Luke. Herald, 10, 49‒57.