UDK: 726.71:338.48
doi:10.7251/HER0913099G
DOWNLOAD .pdf

 


Љиљана Грчић

 

Сажетак: Почетком XXI века туристичка понуда се усмерава више ка производима, чија је потражња мотивисана духовним потребама. Посебно место међу њима заузима религиозни туризам, који је уско везан са културом и културно-историјским вредностима. Сакрални објекти Западне Србије, посебно манастири, значајни су као носиоци историјских, духовних и уметничких порука из прошлости, те се као такви могу туристички валоризовати. Не само локални, већ и национални значај имају велики црквено-манастирски комплекси на падинама Цера. Четири манастира представљају просторну културну целину, и по својој лепоти и културно-историјском значају могу се поредити са фрушкогорским манастирима. Религиозни туризам је данас интегрисан са културним туризмом. Његове форме на просторима Мачве, Посавине и Поцерине сусрећу се и комбинују са сазнајним, пословним, екскурзионим, пешачким, лечилишним и рекреативним туризмом. Циљ овога рада је да истражи конкретне могућности за развој ове врсте алтернативног туризма у Мачви, Шабачкој Посавини и Поцерини.
Кључне речи: религиозни туризам, Цер планина, манастири, Радовашница, Чокешина, Петковица, Каона.


 

CER MONASTERIES – THEIR CULTURAL AND HISTORICAL IMPORTANCE AND TOURIST VALUES

 

Ljiljana Grčić

 

Abstract: At the beginning of XXI-century tourist offer is more directed toward products which demand is motivated by spiritual needs. A special place among them takes the religious tourism, which is closely tied to culture and cultural-historical values. Sacral objects in West Serbia, especially the monasteries, are important as holders of historical, artistic and spiritual messages from the past, and be cause of that could be valorised. Local and national significance have a great church-monastery complex on the slopes of mountain Cer. Four monasteries represent spatial cultural entity, and its beauty, cultural and historical significance can be compared with monasteries in Fruška Gora. Religious tourism is now integrated with cultural tourism. Form of religious tourism in the area of Mačva, Šabačka Posavina and Pocerina is combined with cognitive, business, excursions, walking, health and recreational tourism. The aim of this paper is to explore concrete opportunities for the development of this type of alternative tourism in Mačva, Šabačka Posavina and Pocerina.
Key words: Religious tourism, Mountain Cer, monasteries, Radovašnica, Čokešina, Petkovica, Kaona.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, Љ. (2010). Церски манастири ‒ њихов културно-историјски значај и туристичке вредности. Herald, 13, 93‒109. doi:10.7251/HER0913099G