UDK: 726.71:338.48
doi:10.7251/HER0913099G
DOWNLOAD .pdf

 


Ljiljana Grčić

 

Sažetak: Početkom XXI veka turistička ponuda se usmerava više ka proizvodima, čija je potražnja motivisana duhovnim potrebama. Posebno mesto među njima zauzima religiozni turizam, koji je usko vezan sa kulturom i kulturno-istorijskim vrednostima. Sakralni objekti Zapadne Srbije, posebno manastiri, značajni su kao nosioci istorijskih, duhovnih i umetničkih poruka iz prošlosti, te se kao takvi mogu turistički valorizovati. Ne samo lokalni, već i nacionalni značaj imaju veliki crkveno-manastirski kompleksi na padinama Cera. Četiri manastira predstavljaju prostornu kulturnu celinu, i po svojoj lepoti i kulturno-istorijskom značaju mogu se porediti sa fruškogorskim manastirima. Religiozni turizam je danas integrisan sa kulturnim turizmom. Njegove forme na prostorima Mačve, Posavine i Pocerine susreću se i kombinuju sa saznajnim, poslovnim, ekskurzionim, pešačkim, lečilišnim i rekreativnim turizmom. Cilj ovoga rada je da istraži konkretne mogućnosti za razvoj ove vrste alternativnog turizma u Mačvi, Šabačkoj Posavini i Pocerini.
Ključne reči: religiozni turizam, Cer planina, manastiri, Radovašnica, Čokešina, Petkovica, Kaona.


 

CER MONASTERIES – THEIR CULTURAL AND HISTORICAL IMPORTANCE AND TOURIST VALUES

 

Ljiljana Grčić

 

Abstract: At the beginning of XXI-century tourist offer is more directed toward products which demand is motivated by spiritual needs. A special place among them takes the religious tourism, which is closely tied to culture and cultural-historical values. Sacral objects in West Serbia, especially the monasteries, are important as holders of historical, artistic and spiritual messages from the past, and be cause of that could be valorised. Local and national significance have a great church-monastery complex on the slopes of mountain Cer. Four monasteries represent spatial cultural entity, and its beauty, cultural and historical significance can be compared with monasteries in Fruška Gora. Religious tourism is now integrated with cultural tourism. Form of religious tourism in the area of Mačva, Šabačka Posavina and Pocerina is combined with cognitive, business, excursions, walking, health and recreational tourism. The aim of this paper is to explore concrete opportunities for the development of this type of alternative tourism in Mačva, Šabačka Posavina and Pocerina.
Key words: Religious tourism, Mountain Cer, monasteries, Radovašnica, Čokešina, Petkovica, Kaona.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, LJ. (2010). Cerski manastiri ‒ njihov kulturno-istorijski značaj i turističke vrednosti. Herald, 13, 93‒109. doi:10.7251/HER0913099G