Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.551+628.19(281.2)(497.11)
DOI 10.7251/HER2016097D
DOWNLOAD .pdf


Радослав Декић1, Свјетлана Лолић1, Обрен Гњато2, Слободан Гњато1 и Марко Станојевић1
1Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
2Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска

 

Сажетак: У раду су презентовани резулгати истраживања физичких, хемијских и неких биолошких параметара квалитета воде Црног језера, с циљем утврђивања стања и степена еутрофизације. Ободни дио језера, мање дубине, захваћен je макрофитском вегетацијом која у знатној мјери доприноси еутрофизацији. Узорковање je проведено на двије тачке језера у површинском слоју и непосредно изнад језерског дна, те на најиздашнијем извору који се налази непосредно уз језеро, као и на језерској отоци. Истраживање je проведено у аугусту 2015. године према прописаним процедурама. Резултати проведних физичко-хемијских анализа показају висок квалитет воде. Микробиолошки параметри квалитета воде показају да језеро нема континуиран контакт са отпадним фекалним материјама док бројност аеробних психрофњлних и мезофилних хетеротрофних бактерија указује на присуство органске материје у води. Вриједности сапробног идекса показују стање прелазних одщжа између олигосапробних и Р-мезосапробних вода.
Кључне ријечи: црно језеро, квалитет воде, еутрофизација, одрживост


 

BLACK LAKE OF THE ZELENGORA MOUNTAIN – SUSTAINABILITY PROBLEMS

 

Radoslav Dekić1, Svjetlana Lolić1, Obren Gnjato2, Slobodan Gnjato1 and Marko Stanojević1
1Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, the Republic of Srpska
2Trebinje Academy of Tourism and Hotel Management, the Republic of Srpska

 

Abstract: The paper presents results of a study on physical, chemical and some biological parameters of water quality of Black Lake in order to estimate the state and degree of eutrophication. It is the shallow lake margin covered in macrophyte vegetation that largely contributes eutrophication. The sampling was conducted at two locations on water surface and immediately above the lake bottom, as well as at the most abundant water spring located next to the lake and at the lake distributary. The study was carried out in line with the relevant procedures in August 2015. Results of the physical and chemical analyses indicated high water quality. Microbiological parameters of water quality showed that there was no continuous contact between the lake and fecal substance but the number of aerobic psychrophilic and mesophilic heterotrophic bacteria suggested that there was organic substance in the water. Values of saprobic indices indicated transition state between oligosaprobic and ß-mesosaprobic water.
Key words: Black Lake, water quality, eutrophication, sustainability


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Декић, Р., Лолић, С., Гњато, О., Гњато, С., & Станојевић, М. (2016). Црно језеро на Зеленгори – проблеми одрживости. Herald, 20, 97−110. doi:10.7251/HER2016097D
Dekić, R., Lolić, S., Gnjato, O., Gnjato, S., & Stanojević, M. (2016). Black Lake of the Zelengora Mountain – Sustainability Problems. Herald, 20, 97−110. doi:10.7251/HER2016097D


Аутор за кореспонденцију: Радослав Декић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Radoslav Dekić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org