Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 556.551+628.19(281.2)(497.11)
DOI 10.7251/HER2016097D
DOWNLOAD .pdf


Radoslav Dekić1, Svjetlana Lolić1, Obren Gnjato2, Slobodan Gnjato1 i Marko Stanojević1
1Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
2Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu su prezentovani rezulgati istraživanja fizičkih, hemijskih i nekih bioloških parametara kvaliteta vode Crnog jezera, s ciljem utvrđivanja stanja i stepena eutrofizacije. Obodni dio jezera, manje dubine, zahvaćen je makrofitskom vegetacijom koja u znatnoj mjeri doprinosi eutrofizaciji. Uzorkovanje je provedeno na dvije tačke jezera u površinskom sloju i neposredno iznad jezerskog dna, te na najizdašnijem izvoru koji se nalazi neposredno uz jezero, kao i na jezerskoj otoci. Istraživanje je provedeno u augustu 2015. godine prema propisanim procedurama. Rezultati provednih fizičko-hemijskih analiza pokazaju visok kvalitet vode. Mikrobiološki parametri kvaliteta vode pokazaju da jezero nema kontinuiran kontakt sa otpadnim fekalnim materijama dok brojnost aerobnih psihrofnjlnih i mezofilnih heterotrofnih bakterija ukazuje na prisustvo organske materije u vodi. Vrijednosti saprobnog ideksa pokazuju stanje prelaznih odщža između oligosaprobnih i R-mezosaprobnih voda.
Ključne riječi: crno jezero, kvalitet vode, eutrofizacija, održivost


 

BLACK LAKE OF THE ZELENGORA MOUNTAIN – SUSTAINABILITY PROBLEMS

 

Radoslav Dekić1, Svjetlana Lolić1, Obren Gnjato2, Slobodan Gnjato1 and Marko Stanojević1
1Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, the Republic of Srpska
2Trebinje Academy of Tourism and Hotel Management, the Republic of Srpska

 

Abstract: The paper presents results of a study on physical, chemical and some biological parameters of water quality of Black Lake in order to estimate the state and degree of eutrophication. It is the shallow lake margin covered in macrophyte vegetation that largely contributes eutrophication. The sampling was conducted at two locations on water surface and immediately above the lake bottom, as well as at the most abundant water spring located next to the lake and at the lake distributary. The study was carried out in line with the relevant procedures in August 2015. Results of the physical and chemical analyses indicated high water quality. Microbiological parameters of water quality showed that there was no continuous contact between the lake and fecal substance but the number of aerobic psychrophilic and mesophilic heterotrophic bacteria suggested that there was organic substance in the water. Values of saprobic indices indicated transition state between oligosaprobic and ß-mesosaprobic water.
Key words: Black Lake, water quality, eutrophication, sustainability


CITIRAJTE (Cite this article):
Dekić, R., Lolić, S., Gnjato, O., Gnjato, S., & Stanojević, M. (2016). Crno jezero na Zelengori – problemi održivosti. Herald, 20, 97−110. doi:10.7251/HER2016097D
Dekić, R., Lolić, S., Gnjato, O., Gnjato, S., & Stanojević, M. (2016). Black Lake of the Zelengora Mountain – Sustainability Problems. Herald, 20, 97−110. doi:10.7251/HER2016097D


Autor za korespondenciju: Radoslav Dekić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Radoslav Dekić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org