Оригинални научни рад
UDC: 551.4.01
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић1 и Данило Петровић2
1 Природно-математички факултет, Бањалука
2 Предсједништво БиХ, Сарајево

 

Сажетак: У раду се разматрају могућности кориштења дигиталног висинског модела у геоморфолошким анализама, односно кориштење овог модела како би се одредили примарни топографски атрибути одређени директно на основу података висина.
Кључне ријечи: дигитални висински модел, геоморфолошка анализа, примарни топографски атрибути.