UDC: 551.5(497.1 ЂЕРДАП)
DOWNLOAD .pdf


Владан Дуцић1 и Милан Радовановић2
1 Географски факултет, Београд
2 Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд

 

Сажетак: Неколико основних индикатора указује на то да се климатске карактеристике националног парка Ђердап, као и његовог непосредног окружења, битно разликују од осталих климатских регија Србије. Те индикације се односе у првом реду на биљне формације (бројне ендемичне и реликтне врсте), и на непосредну близину вештачког језера. Поред тога, испитивањем резултата осматрања на нивоу Србије, уочени су такође неки моменти, који овај простор чине посебно интересантним. Мисли се пре свега на интерактивне везе између регионалних циркулационих процеса и рељефа. Међутам, на основу детаљнијег сагледавања расположивог фонда података, нисмо у могућноста да прецизно објаснимо бројне специфичности појединих делова парка, нарочито у домену појединих локалитета. Климатски елементи, који се мере на релативно реткој мрежи (ваздушни притисак, релативна влажност, облачност, комбиновани климатски елементи итд.), нису посебно истицани. Несумњиво je, да je присутан сложен склоп климатских, геоморфолошких, педолошких и хидролошких прилика, које у знатној мери модификују регионалне атмосферске процесе. Екстраполација на основу резултата удаљених станица, сигурно да не би дала довољно прецизне резултате. На нивоу мезоразмера, могу се уочити одређени специфични показатељи, али у овом тренутку чини се неопходним успостављање више осматрачких станица, како би се детаљније научно објасниле, топоклиматске, микро и фитоклиматске особености појединих делова националног парка Ђердап.
Кључне речи: Ђердап, клима, специфичности, регија, процеси.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Дуцић, В., & Радовановић, М. (2002). Ђердап ‒ климатске особености националног парка и његовог непосредног окружења. Herald, 7, 139‒146.