Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 911.3:314(497.11Подриње)
DOI 10.7251/HER1923119D
DOWNLOAD .pdf


Драгица Делић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Савремени геополитички и транзициони процеси огледају се у динамичним и интензивним промјенама у географском простору. Њихове очигледне посљедице су промјенa административно-територијалнe организацијe<br> простора и просторног размјештаја становништва. У условима наведених процеса долази до концентрације становништва око појединих развојних осовина, које најчешће заобилазе погранични простор који демографски слаби и добија карактер проблемског. Управо такве карактеристике има погранични простор Босне и Херцеговине, то јесте Републике Српске. Имајући у виду да је за регионално повезивање од кључног значаја погранични простор, у овом раду разматра се улога насеља у трансграничном повезивању и формирању потенцијалног трансграничног региона Подриње између Републике Српске и Србије. Анализом демографских карактеристика, као предуслова за одрживост, утврђен је проблемски карактер пограничног простора. Резултати просторно-функционалне анализе указују на постојећа кореспондентна насеља као кључне развојне полове, али препознају и друга погранична насеља у простору као потенцијалне носиоце развоја и трансграничног повезивања.
Кључне ријечи: кореспондентна насеља, погранични простор, трансгранични регион, трансгранична сарадња, проблемско подручје, Подриње


 

THE ROLE OF SETTLEMENTS IN SPATIAL-FUNCTIONAL INTEGRATION OF THE PODRINJE REGION

 

Dragica Delić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Аbstract: Contemporary geopolitical and transition processes are reflected in dynamic and intense changes in the geographical area. Changes in spatial administrative-territorial organization and population distribution are their evident consequences. In terms of these processes, the population is concentrated around some developmental axes that most often circumvent the border area which weakens them demographically and gives them the character of a problematic one. The border area of Bosnia and Herzegovina, i.e. of the Republic of Srpska, has such characteristics. Having in mind that the border areas are crucial for regional integration, this paper discusses the role of border settlements in cross-border integration and the formation of the potential Podrinje cross-border region between the Republic of Srpska and Serbia.
Analysis of demographic characteristics, as a prerequisite for sustainability, suggests the problematic character of this border area. The results of spatial-functional analysis showed that existing correspondent settlements are key development nodes, but other border settlements that could have leading role in the development and cross-border integration were also
recognized.
Key words: correspondent settlements, border area, cross-border region, cross-border cooperation, problem area, Podrinje.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Делић, Д. (2019). Улога насеља у просторно-функционалном интегрисању региона Подриње. Herald, 23, 119‒142. doi:10.7251/HER1923119D
Delić, D. (2019). The Role of Settlements in Spatial-Functional Integration of the Podrinje Region. Herald, 23, 119‒142. doi:10.7251/HER1923119D


Аутор за кореспонденцију: Драгица Делић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: dragica.delic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Dragica Delić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: dragica.delic@pmf.unibl.org